بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهرستان چابهار)

نویسندگان

1 هیات علمی/تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد/دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد/دانشگاه تهران

چکیده

محدوده مورد مطالعه  شهرستان چابهار از مناطق کمتر توسعه یافته و دست نخورده از لحاظ جاذبه های اکوتوریستی کشور است. سواحل دریای عمان با وجود پتانسیل های فراوان هنوز مورد توجه گردشگران قرار نگرفته و این امر تا حدود زیادی ناشی از عدم برنامه ریزی و شناخت نسبت به این منطقه است. شهرستان چابهار از نظر ژئومورفولوژیکی و زیست محیطی از مناطق منحصر به فرد استان بوده که قابلیت تبدیل شدن به اکوسایت گردشگری را دارا می باشد. هدف این پژوهش بررسی 13 جاذبه ی اکوتوریسمی چابهار با توجه به امکانات موجود در منطقه است. روش جمع آوری داده ها به صورت توصیفی ـ تحلیلی و میدانی می باشد و با استفاده از مدل تحلیل خوشه ای، 14 شاخص اساسی تأثیر گذار در توسعه اکوتوریسم منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وسپس جاذبه ها اولویت بندی شده و تحلیل فضایی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد جاذبه ها در 6 خوشه قرار گرفته اند که پلاژ تیس و چابهار، سواحل صخره ای و آب فشان در خوشه یک و از نظر توزیع فضایی امکانات در سطح یک و سواحل صدفی در آخرین سطح قرار گرفته اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surviving Ecotourism Attractions By Using Cluster Analysis

نویسندگان [English]

  • M Saligheh 1
  • M Khodabakhshi Oliaei 2
  • V Aghaei 2
  • H Zamani 3
1 Associate Prof
2 MS
3 MS
چکیده [English]

Chabahar is one of under development and virgin places in Iran that have ecotourism attraction. However Oman sea beaches have high potential, but because of low recognition about this region, still tourists doesn’t attend to. Because of its geomorphology and ecosystems, Chabahar can be an ecotourism site. The aim of this study is introducing 13  Chabahar’s ecotourismattractions by attention to facility of region. Data gathering method was descriptive – analytic by using cluster analysis. Also field study of 14 effective indicators on ecotourism development has been noticed. The results of this study show that 6 clustered attractions can be recognized. They are sandbank, rocky beaches and Geezers are in first class to attract the tourism meanwhile coral beaches are the last rank in this classification

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ecotourism- Tourism Attraction- Cluster Analysis- Chabahar- Sustainable Development