بررسی اسکان غیررسمی در روستاهای پیرامون کلانشهر کرج مورد: روستای محمود آباد

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

اسکان غیررسمی در ایران نه تنها در کلانشهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای متوسط و کوچک، همچنین در روستاهای پیرامون کلانشهرها وجود دارد. یکی از کلانشهرهای کشور در این زمینه، کلانشهر کرج است؛ که با حدود 95 هزار نفر جمعیت حاشیه نشین، با مساله اسکان غیررسمی مواجه می باشد. این تحقیق به بررسی اسکان غیررسمی در روستای محمودآباد واقع در پیرامون کلانشهر کرج می پردازد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها ترکیبی از روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. ابزار گردآوری داده ها به صورت پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده که با بررسیهای انجام گرفته با استفاده از فرمول کوکران جامعه نمونه 220 خانوار به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بیکاری عامل اصلی مهاجرت و ارزانی زمین و مسکن مهمترین دلیل مهاجرت به این روستا است و بیشتر مساکن روستا خود ساخته به صورت تعمیری و قابل تخریب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Informal Settlements in the Rural Settlements of Around Karaj Metropolitan Case Study: Mahmoudabad Village

نویسندگان [English]

  • V Riahi 1
  • S Azizi 2
1 Member of Geography and Rural planning
2 M.A
چکیده [English]

     Informal settlements in Iran, not only in major cities but also in small and medium cities, and the surrounding metropolis. One of the metropolises of the country is faced with an informal settlement in Karaj which has a population of about 95 thousand people marginalized. This research focuses on the study of informal settlements in Mahmoodabad village located in North Branch. Research methods, descriptive - analytic study. Combined data collection practices of library and archival field. Questionnaires to collect data and the number of households are 220. The results show that the main cause of unemployment, emigration and immigration to this country because it is the most inexpensive land and housing Most houses built in their village and fix the damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural informal settlements around metropolitan
  • Karaj
  • Mahmoudabad village