تحلیل مخاطرات باد سام بر کشت ذرت پاییزه و تعیین تقویم مناسب کاشت گیاه در شهرستان سرپل ذهاب

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

باد یکی از مهمترین عناصر اقلیمی موثر بر میزان عملکرد ذرت است. استان کرمانشاه و شهرستان‌ سرپل ذهاب  به عنوان مناطق عمده کشت ذرت به ترتیب در کشور و استان مطرح بوده که با مسئله‌ای به نام باد سام به عنوان یک عامل محدودکننده‌ی تولید ذرت پاییزه مواجه هستند. برای انجام این پژوهش، ابتدا آمار روزانه دما، رطوبت نسبی و سرعت باد طی یک دوره 12 ساله (1385-1374) از سازمان هواشناسی اخذ شد، سپس به بررسی آستانه‌های اقلیمی بحرانی ذرت پرداخته شد و از آنجا که تاریخ‌های گذر از آستانه‌های مذکور با زمان وزش باد سام تطابق زمانی داشت، این آستانه‌ها به عنوان آستانه‌های شروع وزش باد سام معرفی گردید. با استفاده از تحلیل همبستگی پیرسون به بررسی همبستگی عناصر اقلیمی با عملکرد ذرت پرداخته شد که نتیجه آن ارتباط معنادار قوی بین عناصر اقلیمی و عملکرد ذرت بود. همچنین با بررسی و تحلیل عناصر اقلیمی مناسب‌ترین تاریخ کاشت برای پیشگیری از مخاطرات باد سام به تعیین تقویم مناسب زمانی برای کاشت ذرت پاییزه اقدام گردید که این زمان نیمه اردیبهشت ماه تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Sam Wind Hazards and Determine the Calendar for Fall Planting on Corn Plants in the City Sarpolezahab

نویسندگان [English]

  • G Mozaffari 1
  • S Olfati 2
1 Geography Department
2 M.S
چکیده [English]

The wind is the most important climatic elements on corn yield. The Kermanshah province and Sarpolezahab County are major corn cultivation zones in Iran and province. The SAM wind is a limited factor on Autumn corn production. For doing this research, The climatic elements including daily Temperature, relative humidity and wind speed during 12 years ( 1374-1385 ) are taken from meteorological institute, Then The critical climatic Thresholds for corn were Analyzed. Because of coincide between these thresholds with SAM wind time, These thresholds were used as the beginning of SAM wind. The correlation among climatic elements with corn yield were achieved. The results indicate a significant correlation among climatic elements with corn yield. In this research, The best optimum planting date for corn is determined semi-ordibehesht( semi-may).

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • SAM wind
  • Agroclimatology
  • Sarpolezahab