مدیریت سانحه زلزله در مناطق روستایی با تاکید بر مشارکت روستاییان مطالعه موردی: دهستان خرارود

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که جوامع روستایی با آن مواجه‌اند، بروز سوانح طبیعی، بویژه زلزله است که با توجه به ارتباط بلافصل سکونتگاه‌های روستایی با محیط جغرافیایی پیرامون خود همواره منجر به بروز خسارت مادی و تلفات جانی گسترده‌ای در آنها می‌شود. با توجه به استقرار بخش عظیمی از کشور ما بر روی کمربند لرزه‌خیز آلپ- هیمالیا و وجود گسل‌های متعدد در بستر کالبدی آن دارای آسیب‌پذیری نسبی بالاتری در بین کشورهای دنیا می‌باشد. یکی از مهم‌ترین راهبرد‌هایی که می‌توان در مدیریت سانحه زلزله و کاهش اثرات حاصل از آن، بکار گرفت توجه به مشارکت روستاییان می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مشارکت ساکنین در مراحل سه گانه مدیریت سانحه زلزله (قبل، حین و بعد) در مناطق روستایی مورد مطالعه است‌. برای حصول به اهداف تحقیق از روشهای اسنادی و میدانی با تاکید بر تکمیل پرسشنامه  نزد  146 نفر سرپرست خانوار روستایی در 14 روستا استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، در محیط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمونt  تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد افراد جامعه نمونه بیشترین میزان مشارکت را در مولفه‌های نهادی و کمترین میزان را در بعد اقتصادی داشته‌اند. همچنین بر اساس آزمون t تک نمونه‌ای مشخص شد که  میزان مشارکت سرپرستان خانوار در همه ابعاد بالاتر از حد متوسط بوده است که نشان دهنده میزان مطلوب مشارکت خانوارها در مدیریت سانحه زلزله می‌باشد. تجزیه و تحلیل عاملها نیز نشان داد عامل مقاوم سازی مساکن کمترین واریانس (91/5) و عامل اقتصادی و محیطی (32/13)بیشترین میزان واریانس را ازدیدگاه روستاییان به خود اختصاص داده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earthquake Disaster Management in Rural Areas with Emphasis on the Residents Participation. Case Study: Khararod County- Khodabandeh Township

نویسندگان [English]

  • J Einali 1
  • N Jaafari 2
1 Assistant Professor
2 MSc student
چکیده [English]

One of the main challenges faced by rural communities, the occurrence of natural disasters, especially earthquake. According to the close relationship between rural settlements and their geographical environment surrounding has led to extensive Fiscal damage and loss of lives in them. Regarding the establishment of a large part of our country on the seismic belt of Alpine – Himalayan and existence multiple faults in the physical context of the settlements relatively vulnerability of Iran is higher. Thus, a major earthquake and disaster management strategies that can reduce the effects of  which is used to engage the villagers. The aim of this study was to investigate the participation of the residents in the three stages of disaster management, earthquake (before, during and after) in rural areas is studied. For achieving the goals of the investigation we have used documental and field methods with emphasis on the questionnaire to 146 people in the head of the rural households in 14 villages. After collecting data we have used SPSS software (one sample t test and Factor Analysis Methods) for data analysis. Our results show that the participation rate of the population in the lowest economic and institutional factors have. Factor analysis also showed the lowest variance retrofit housing (5.91) and the economic and environmental factors (13.32) have the highest variance point of view of rural residents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disaster Management– Natural Disaster– Local Participation – Khararod County