تحلیل روند نوسانات بیشینه دما در استان کهگیلویه و بویراحمد به روش من – کندال مطالعه موردی : ایستگاه دشت روم

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی دکترا

چکیده

فرایند تغییر اقلیم به ویژه دما و بارش مهم ترین بحث در قلمرو علوم محیطی می باشد. تغییر اقلیم به دلیل ابعاد علمی و کاربردی (اثرات محیطی، اقتصادی – اجتماعی) از اهمیت فزاینده برخوردار است. زیرا سیستم های انسانی وابسته به عناصر اقلیمی مانند کشاورزی، صنایع و امثال آن بر مبنای ثبات و پایداری اقلیم طراحی شده و عمل می نمایند. به طور کلی درجه حرارت و تغییرات آن در سطح، نمودی از تغییرات اقلیمی است که تقریباً تمامی نظریه های تغییر اقلیم به نوعی از آن یاد می کنند. با بررسی روند تغییرات درجه حرارت می توان تغییرات اقلیمی را ردیابی نمود. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه ی انحراف احتمالی دمای بیشینه ایستگاه تبخیر سنجی دشت روم واقع دربیست کیلومتری شهر یاسوج (مرکز استان کهگیلویه وبویراحمد)، از حالت نرمال می باشد که در آن داده های مربوط به دماهای بیشینه این ایستگاه در طی دوره آماری (1387-1366) مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پژوهش از روش ناپارامتری من – کندال استفاده شد که در این روش با به کارگیری آماره این آزمون ، معنی داری روند تغییرات سری های دمایی مورد آزمون قرار گرفت.  نتایج حاصل از تحلیل داده ها، نشانگر وجود روند کاهشی و معنی دار در برخی از سری های زمانی بوده، بعبارتی بیشینه دمای هوا در حال کاهش است؛ ضمن اینکه هیچ روند افزایشی معنی داری توسط آزمون، مورد تأیید قرار نگرفت. پدیده کاهش دمای بیشینه در ماههای مرداد، خرداد، دی، آذر و تیر به ترتیب با مقادیر آماره کندال(z) 43/2- ، 1/2- ، 03/2- ، 02/2- و 99/1- شدیدتر از سایر ماهها بوده است. همچنین بیشترین کاهش بیشینه دما به لحاظ فصلی در تابستان به مقدار 52/2- (z) رخ داده است. در مقیاس سالانه نیز، روند کاهش دمای بیشینه در طی دوره آماری مورد مطالعه به مقدار 08/2- (z) به خوبی نمود پیدا کرده است. سطح معناداری روند تغییرات در تمامی سری های ذکر شده 05/0 می باشد و در هیچ یک از سریها روند تغییر با سطح معناداری 01/0 توسط آزمون مورد تأیید قرار نگرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Maximum Temperature Fluctuation Trend in Kohgiluye and Boyerahmad Province by the Use of Man-Kendal Method. Case Study: Dashtroom Station

نویسندگان [English]

  • GH Noori 1
  • I Ibrahimi Tabar 2
1 Assistant Professor of Geography
2 Phd student
چکیده [English]

The process of climate change, particularly temperature and precipitation is the most important topic in environmental sciences territory. Climate change due to the practical and scientific aspects (environmental, socio-economic impacts) has the increasing importance. Because human systems depending on climatic elements such as agriculture, industry and like, based on stability and climate designed and act. Overall, the temperature and its changes in level, is a manifestation of climate change that almost all theories of climate changes remember it in a way. By studing the temperature change process can be detection the climate changes. The aim of this research is study of probable deviation of the maximum temperature from normal condition in dashtroom station that is positioned in 20 km distance yasuj sity(the center of kohgiluye and boyerahmad province) in which data concerning the maximum temperature of this station during statistical term (1366-1387) have been used .in this study Non-parametric man-kendal method was used that in this method by using the statistic of this test, the significant trend of temperature series changes were tested.   
   the results coming from data analysis indicated a significant decreasing trend in some time series. In other words maximum temperature is reducing. Moreover, no significant increasing trend was not confirmed by test.  
The phenomenan of the maximum temperature reduction in Mordad, Khordad, Dei, Azar and Tir months respectively kendal statistic values (z)-2/43,-2/1, -2/03, -2/02 and -1/99 have been much more than other months. Also the highest reduction of maximum temperature in a seasonal interval in summer to amount -2/52 occurred. In the annual scale too, decreasing trend of maximum temperature during period studied to amount -2.08(z) can be clearly seen. Significant level of variation trend is 5 percent in all series mentioned and in none of series variation trend with 1 percent significant level, were not confirmed by test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temperature oscillation- Maximum temperature- man-kendal- Kohkilooye and Boyer Ahmad- dashtroom