جهانی شدن و تاثیرات آن بر تحولات شهری

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

شهرها در طول تاریخ به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی شان دچار تحولات گسترده ای شده اند و در دهه های اخیر جهانی شدن موجب تحولات گسترده ای بر شهرها گردیده است. جهانی شدن بعنوان پدیده ای فراگیر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه جهانی و به ویژه جامعه شهری را تحت تاثیر قرار داده است. تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. فرآیند جهانی شدن از یک سو و تأثیر پذیری شهرها از اوضاع و احوال آن از سوی دیگر لزوم توجه به اثرات متقابل این دو را گوشزد می کند. جریانی که برای شهرها بعنوان اصلی ترین و مهمترین سکونتگاه انسانی بسیار حیاتی می نماید. پژوهش حاضر در پی تبیین مفاهیم و ابعاد و تاثیرات جهانی شدن بر تحولات شهری می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می باشد. بررسی نظریات، دیدگاه ها، مفاهیم و مشخصات جهانی شدن نشان می دهد که جهانی شدن موجب قطبی شدن و گسترش نابرابری های فضایی، اجتماعی و ... در شهرها و ادغام گسترده نظام های اقتصادی در شهرها گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and its Effect on Urban Changes

نویسندگان [English]

  • J sajadi 1
  • V yari gholi 2
  • B kalantari 2
1 . Assistance professor
2 Graduate Student
چکیده [English]

During the history, cities due to their socio-economical importance have experienced a vast changes but in recent decades globalization brought about more changes to them. Globalization as a wide spread phenomena has effected the social, economical, cultural and political dimensions of the global society particularly urban society. Technological and political innovation and changes within the recent half of the century have caused  the world to enter a new era. Its outstanding character is the rapid decline in physical and temporal distances ,excessive join in the world’s social, economical and political systems and the extraordinary growth of production and consumption.
The process of globalization in one hand and its effect on the cities in the other hand demands to draw attention  to their interaction. This is very vital for the cities as an important human settlement.
The present research attempts to describes the concept, dimension of globalization and its effect on urban changes. The method of this research is descriptive- analytical-. The investigation of theories ,view points, concept and the character of globalization shows that globalization has  caused polarization, widen the  spatial , social  inequalities in the cities and increased  the combination of economic  systems of the them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Global Cities
  • Social Polarization
  • Urban Changes