پارادایم‌های روش‌شناسی اقلیم

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 استاد

چکیده

اگر‌چه به نظر می‌رسد تغییر در پارادایم به آن شکل گسترده که مدنظر کوهن بود در کم‌تر علمی اتفاق افتاده، اما رصد تاریخ علوم حکایت از آن دارد که می‌توان نشانه‌هایی از تغییر در پارادایم  با مفهومی ساده و محدود‌تر را در علوم مختلف ردیابی کرد. اقلیم یکی از علومی است که حداقل تغییر پارادایم در حوزه‌ی روش‌شناسی را از سر گذرانده است.
با توجه به دیدگاه‌های جغرافیایی و مفاهیم فضا، اقلیم رویکردی اساسی و ذاتی به تحلیل‌های مکانی و منطقه‌ای دارد و این مهم با پارادایم ایستگاه مبنا قابل تحقق نیست. به همین جهت در سال‌های اخیر پارادایم یاخته مبنا در میان اقلیم‌شناسان به جایگاه قابل تأملی رسیده و در سطح گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است؛ تا بتواند با توجه به عمل‌گر‌های فضایی و تعمیم مکانی تحلیل‌های مناسب از مسائل اقلیم گردشی به محیطی، محیطی به گردشی، الگوهای مکانی و مسائل مرتبط با آن ارائه کند.
هدف این تحقیق، آن است که ضمن معرفی فلسفه اقلیم از جنبه‌ی روش‌شناسی، دو پارادایم مطرح در این زمینه و مزایا و معایب هر یک را برشمرده و نتایج حاصل از به کارگیری هر یک از پارادایم‌ها را در مطالعات اقلیمی مورد کنکاش قرار دهد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد پاسخ‌گویی به سؤالات اساسی مطرح شده در تعمیم اقلیم به مکان و مسائل مرتبط با آن، با به کارگیری پارادایم یاخته مبنا میسر می‌گردد و همه‌ی اقلیم‌شناسان باید در جهت یادگیری و آموزش مفاهیم و تکنیک‌های این پارادایم گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodological Paradigms in Climatology

نویسندگان [English]

  • E Nasrabadi 1
  • A Masoodian 2
1 . Ph.D. student
2 . Professor
چکیده [English]

Although it appears to be the change in the paradigm is widely considered Kuhn, Happened in less scientific. But observations history of Sciences is a tale which can be signs of a Changing the Paradigm in science traced conceptual simple and limited. Climatology is a science that is at least gone through a paradigm shift in the field of methodology.
Due to geographic perspectives and concepts of space, Climatology has an essential and inherent approach to the analysis of spatial and regional and the station base paradigm cannt fulfill these problems.Thus in recent years, pixel base paradigm within the climatologists of the consideration received and is widely used until to be according to operators' space and Generalized spatial a Suitable analysis of issues of climate circulation to environmental patterns, environmental to circulation patterns, spatial patterns and related issues provide.
The purpose of this study, it is that the introduction of the philosophy of climate science from Methodological aspects, the two paradigms is cussed in this context and the advantages and disadvantages of each enumerated and the results of using each paradigm will be explored in climate studies. Results of this study show to answer basic questions posed in the generalized climate of the place and their related problem using a pixel base paradigm is possible. And climatologists should learn the concepts and techniques required to take steps in this paradigm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradigm
  • philosophy of science
  • the base station
  • pixel base