بررسی اثرات طرح صدور سند مالکیت اماکن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان نیمروز)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

طرح صدور سند اماکن روستایی یکی از اهداف دولت در رسیدن به توسعه و از بین بردن محرومیت روستاهای کشور در چارجوب برنامه توسعه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات طرح صدور سند مالکیت اماکن در توسعه روستایی شهرستان نیمروز می‌باشد. این پژوهش به شکل موردی، روش آن از نوع پیمایشی و گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه،که ازساکنان روستاهای مورد مطالعه، گردآوری شده و سپس توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 11 روستا با 1892 خانوار جمعیت می باشد که براساس فرمول کوکران 319 پرسشنامه به عنوان جامعه نمونه، به روش سیستماتیک تصادفی در منطقه گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهدکه در این میان گویه های حس تعلق مکانی با میانگین 75/3 و ضریب تغییرات 33/0 و بهبود وضعیت اشتغال روستاییان با میانگین 71/3 و ضریب تغییرات 34/0 از تاثیر پذیرترین عوامل طرح صدور سند مالکیت اماکن در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان نیمروز می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effects of ownership document issuance plans in rural development Case study: Villages in the central city of Nimroz

نویسندگان [English]

  • H Heydari mokarar 1
  • R ghasemi saleh baberi 2
1 Assistant
2 Postgraduate Student
چکیده [English]

     Issuance plans in rural areas to achieve the development goals of the government to eliminate the exclusion of the country's rural development plan framework .The aim of the present study is to investigate the effects of ownership document issuance plans in rural development of Nimroz city. This study was investigated into the case, the survey methodology and data collection by a questionnaire which was collected from subjected village’s people and then analyzed with SPSS software A survey of 1892 households in 11 villages of which 319 questionnaires Cochran formula as the sample is collected in a systematic random. The research findings showed that between rural areas and items affected by issuance plans are to include a sense of place and improve the employment situations are the villages of there was significant relation study. The sense of place in ocean with mean3/75, and the coefficient of variation of 0/33, with an average improvement of rural employment,3/71, and the coefficient of variation of 0/34of the impact on the design of the most rural places in the central part of the property. Deed Daylight city are.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proprietorship of document
  • Rural Development
  • rural property
  • Nimroz city