بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

دوره رشد، دوره ای است که در آن رطوبت کافی و عدم وجود محدودیت های حرارتی، تولید محصولات زراعی را امکان پذیر می سازد. شواهد حاکی از طولانی تر شدن فصل رویشی، حدود 20-10 روز در دهه اخیر می باشد؛ به طوریکه شروع زود هنگام، برجسته تر است. این افزایش فصل رویشی با گرمایش اخیر جهانی در ارتباط است. در این پژوهش از داده های 49 ساله دمای 31 ایستگاه سینوپتیک ایران (2009-1961) به منظور بررسی چگونگی روند تغییرات آغاز، خاتمه و طول فصل رویشی با آستانه های دمایی 5 و 10 درجه سانتی گراد استفاده شد. شروع دوره رشد، اولین دوره 6 روزه که در آن 5 Tmin≥ و10≥ Tmin به عنوان آغاز دوره و آخرین دوره 6 روزه با 5Tmin <  و 10 Tmin < به عنوان خاتمه طول دوره رشد در نظر گرفته شده است. بازسازی نواقص آماری به وسیله روش خود همبستگی انجام گرفت و تصادفی بودن داده ها نیز به وسیله آزمون من-کندال آزمایش شد و سری هایی که با سطح اطمینان آلفای 05/0 دارای تغییر یا روند بودند، شناسایی گردیدند. سپس با آزمون گرافیکی من-کندال، چگونگی و زمان آغاز روند یا تغییرات، مشخص و مقدار تغییرات محاسبه گردید. نتایج تحقیق، تغییرات بیشتری را در سری های مربوط به آغاز و خاتمه فصل رویشی با آستانه های دمای 10 درجه نسبت به سری های با آستانه 5 درجه سانتی گراد نشان می دهد. ایستگاه های ارومیه، خرم آباد، سقز و شهرکرد بر خلاف دیگر ایستگاه ها با کاهش فصل رویشی مواجه شده اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying about Trend of Variations of Growth Season's length in Iran

نویسندگان [English]

  • GH Mozaffari 1
  • M Torki 2
1 Associate Prof
2 M.Sc
چکیده [English]

An increasing number of studies have reported on shifts in timing and length of the growing season, based on phonological, satellite and climatologically studies. The evidence points to a lengthening of the growing season of ca. 10–20 days in the last few decades, where an earlier onset of the start is most prominent. This extension of the growing season has been associated with recent global warming. Changes in the timing and length of the growing season (GSL) may not only have far reaching consequences for plant and animal ecosystems, but persistent increases in GSL may lead to long-term increases in carbon storage and changes in vegetation cover which may affect the climate system. This investigation has presented 49 years inputs of temperature from 31 synoptic stations of Iran. With the aim of these study is an investigation the trend of time changes of starts and end season growing length of Iran. The growing season start (GSS) is defined as the first day of the first 5-day period with a daily min temperature greater than thresholds and growing season end (GSE) is defined as the first day of the first 5-day period with a min temperature of less than thresholds. The start and end dates of temperature is a 5˚ and 10˚ thresholds. Based on agricultural year with jealousy coding was extracted. Homogenize the series using run-test experiment were determined and accomplished in the way of auto regression from rebuilding of missed data by way of man-Kendal test the randomness of data was examined and the series that had change or trend with %5 confidence interval were recognized then with graphically man-Kendal test and moving mean of 5 year, circumstances and the start time of trend or changes were determined and the values of changes were calculated. The results show more changes in series associating with start and end of temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growing Season
  • Climate change
  • Man-Kendal
  • Iran