بررسی شاخص های مسکن در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله سیلاب تبریز)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

اسکان غیر رسمی در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، پدیده ای رو به رشد است که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر تبریز نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور می باشد که با پدیده ی اسکان غیررسمی مواجه است. از جملۀ سکونتگاه های غیررسمی در شهر تبریز، محله سیلاب است که در این مقاله به بررسی مسکن آن پرداخته می شود. از طرفی، امروزه فقر مسکن در شهرهای بزرگ، یکی از نمودهای بارز فقر شهری محسوب می شود و اصولاً هر گاه صحبت از فقر شهری به میان می آید ناخودآگاه محلات زاغه نشین و آلونک های فقیران به ذهن متبادر می شود. در واقع اگر فقر شهری را معادل زاغه نشینی معرفی کنیم که فقدان مسکن غیر استاندارد ویژگی بارز این گونه محلات محسوب می شود، سخنی به گزاف نگفته ایم.
هدف از بررسی حاضر، شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیر رسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق آن، پتانسیل های غیررسمی در تأمین مسکن شناسایی و زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. بنابراین در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله سیلاب و شهر تبریز و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر از شهرهای ایران و سایر کشورها پرداخته شده است. همچنین در پایان، ارزیابی مسکن در محدوده ی مورد مطالعه با مدل SWOT  انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص های مسکن در محله سیلاب نسبت به شهر تبریز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، ولی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ی دیگر دارای شرایط مطلوبی می باشد. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Housing Indicators in Informal Settlements Areas (Case Study: Seylab Neighborhood of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • A Asghari Zamani 1
  • S Zadvali KhJhaje 2
  • F zadvali 2
1 Associate Prof
2 M.A
چکیده [English]

Like many countries, Informal settlement in Iran is growing that cities of country face with many problems. Tabriz is also one of the major cities of the country that is faced with the phenomenon of informal settlement. One of the place of informal settlements of Tabriz is Seylab, which is reviewing it's housing. On the other hand, nowadays poverty of housing in large cities include one of the obvious manifestations of urban poverty. Basically, whenever we told about poverty housing we don't say wrong words about urban slums and poor hut. In fact, if we introduce the urban poverty same slum, that lack of non-standard housing include a prominent feature of these neighborhoods, have not said exorbitant. The purpose of this study was to identify the conditions and characteristics of informal housing in order to examine its informal potentials in determined the identify of housing supply, and decline contexts of physical- social damages. So in this article using the comparative method to compare indicators of housing in the Seylab neighborhood and informal settlements in Tabriz and other cities in Iran and other countries, also at the end of the housing assessment within Seylab neighborhood has been studied with the SWOT model. Results show that indicators of housing in the Seylab neighborhood of Tabriz is located at an unfavorable, but in compared with other developing countries, conditions are favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • informal settlements
  • Qualitative and Quantitative Indicators
  • Seylab
  • SWOT Models