تغییر عناصر شهرهای اسلامی در گذار به شهرسازی مدرن

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

آنچه بر کالبد شهر اسلامی روحی زنده و پویا بخشیده و آن را از همتایان اروپایی خود  متمایز ساخته؛ ردایی است بلند قامت که بر طارق معماری اسلامی نقش بسته و هویتی الهام بخش بدان بخشیده است. منظره شهر اسلامی که اوج ظرافت خود را در قرون 3 و 4 ه.ق به تجلی نشانده بود، با گذر از التهابات عصر صنعتی شدن، آن چنان در گیر و دار تغییر و تحول برون گرا قرار گفت که تنها توانست نوعی اختلاط بی قواره و مشکل زا را به ارمغان آورد. آنچه بیش از هر چیز در فضای شهر اسلامی زخمی عمیق بر جان گرفت، عناصری بودند که به گونه ای پیراگر و زینت بخش فضای شهری بودند. هیبت کابوس وار صنعت و سرمایه داری چنان بر شهر اسلامی سایه افکند که شهری ورای گنبد و شهری فراتر از نگاه بر منظر قائم در گلدسته های مساجد را به عنوان آرمانشهر خود در ذهن ساکنانش پرورش می داد. جامه کنونی شهر اسلامی در منظر هر بیننده غربی نیز مفهومی بسیار مبهم و دو پهلو بر تن پوشانده و کالبدی گیج کننده را در ذهن می پروراند. تطابق شهر اسلامی در مقابل تظاهر با تفسیر جدیدی از عناصر شهری که بزرگ را بر کوچک و زلال ترجیح می دهد خصیصه اصلی چنین آرمان شهری است. شاید مطالعه اسنادی بخشی از حقایق فوق را اثبات نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Change the elements of Islamic Cities in transition to the modern city

نویسندگان [English]

  • J Sajjadi 1
  • H Jangi 2
  • F Safamoqaddam 2
1 Assistant of geography and urban planning
2 Master student at geography and urban planning
چکیده [English]

Islamic City in the 3 and 4 century AH was in its apogee. But with the transition to the era of industrialization and modernism have been many extroverted changes, which cause deformed and problematic mixing in its content and structure.So that the Islamic City is shown vague and ambiguous elements that is separated from his past identity but has not achieved to a new and specific identity. Now this city with losing and changing the concepts and elements of its past indeed is shown the loss of identity. In this article try that by examining the elements of Islamic City and its changing in the transition to the modern era proved the part of Mentioned facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic City
  • mosque
  • market
  • government Castle
  • public house