نقد و شناخت شناسی طرح سند آمایش استان کردستان در سال 1390 بر اساس مدل تحلیلی SWOT

نویسنده

دکترا تخصصی

چکیده

برنامه ریزی آمایش توسعه استان کردستان، سندی برای تحقق توسعه پایدار فضایی است که مجموعه اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه های اجرایی بخشهای دولتی و غیر دولتی در سطح استان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی را در بر می گیرد.
هدف پژوهش حاضر، نقد و بررسی طرح سند آمایش توسعه استان کردستان در سال 1390 با استفاده از مدل تحلیلی SWOT می باشد. نوع پژوهش «تحلیلی- میدانی» بوده که نگارنده با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و مشاهدات میدانی خود در طول هفت سال انجام داده است. یافته های پژوهش بیانگر وجود چالشهای فراوان در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی است، بطوریکه با داشتن رتبه هفتم کشور در کشت گندم، رتبه اول در تولید توت فرنگی، رتبه پنجم شهرستان مریوان از نظر قابلیتهای اکوتوریستی در ایران سهم ناچیزی از سرمایه و تولید آن عاید مردم استان کردستان می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Survey Land Use Document Project With Use of SWOT analyzed Model

نویسنده [English]

  • S Sharifi
PhD
چکیده [English]

Land Use Planning of Kurdistan Province, the Document that for accomplishing stable Developing Space that to include a collection of aims, Strategies, policies and Executive Plans of governmental and non- governmental parts in province Surface, in Economic, social-cultural, Environmental and autopsy.
Present research aims, Citicism and survey land use document project with use to SWOT analyzed model. Kind research was «analyzed- Field» that Writer do with use to library-documents Researchs and Field observations in from as seven years. Research Discovers is an expression of there are more Challenges in various Economic and Social-cultural parts.as by having seventh rank in wheat cultivation, one rank in strawberry product, fifth rank of Marivan Downin Eco touristy facilities point of View in Iran, unknown and rare Mine of Sulfur and Barit in Marivan- Saqez road in Sarshiv region to be gain in Kurdistan province people paltry portion of capital and production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use planning
  • Stable Development
  • SWOT