بررسی چالش‌های مدیریتی در روستاهای ایران (مطالعه موردی روستای صفی‌آباد-شهر جوانرود)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

تجربیات مدیریت روستایی در ایران در طول دهه‌های گذشته حکایت از فقدان یک ساختار مدیریتی قوی دارد، که نتایج حاصل از آن را می‌توان در تخلیه شدن روستاها، مهاجرت روستاییان، تشدید شدن مسایل و مشکلات شهرهای بزرگ مانند تهران و در نهایت عدم دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در کشور بیان کرد. مدیریت روستایی در ایران از گذشته دور تاکنون با چالش‌های ساختاری و مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، بهبود مشارکت مردم در توسعه روستایی به منظور بهبود شاخص‌های تسهیل‌گری، پایداری، ظرفیت‌سازی و توانمندسازی جوامع محلی در مدیریت روستایی هدف پژوهش حاضر را شامل می‌شود. در این راستا روش تحقیق به کار برده شده توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی می‌باشد. در بخش مطالعات اسنادی از جدیدترین یافته‌های علمی داخلی و خارجی بهره گرفته شد. سپس 150 پرسش‌نامه در دو بخش طراحی گردید و 50 پرسش‌نامه در اختیار شوراها و نخبگان محلی (از قبیل مسئولان دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و متخصصین روستا) قرار گرفت، همچنین طی 100 پرسش‌نامه از ساکنان روستای صفی‌آباد خواسته شد تا در چارچوب طیف لیکرت مشکلات مدیریت روستایی را در سطح روستا بیان دارند. نتایج بدست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS- 16 و برای آزمون فرضیه از روش کای اسکوئر تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که کمبود منابع مالی، عدم هماهنگی شورا، دهیاری و مردم و نبود آموزش کافی از جمله مشکلات مدیریت روستایی است. مهم‌ترین مشکل در مدیریت روستایی کشور عملکرد دولت است، هر چند که به باور دهیاران اختیارات این نهادهای مدیریتی کافی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying of Management Challenges in Villages of Iran (Case Study: Village of Safiabad From Javanrood)

نویسندگان [English]

  • H Heydari Mokarrar 1
  • Y Nazari 2
1 Assistant
2 M.A Student
چکیده [English]

Management practices in rural areas over the past decade suggests that the absence of a strong management structure, The results of which can be evacuated villages, Rural migration, Exacerbate the problems of big cities like Tehran and Failure of, and failure to achieve comprehensive and sustainable development of the country. Rural management in the distant past have been faced with many challenges and problems, structural issues, Given the importance of improving public participation in rural development in order to improve Facilitation, Stability, Capacity building of local communities' purpose Present research includes the in management rural. In this direction Research Methodology has been utilized Descriptive analytical is the is based on library studies and field studies. The newest scientific research findings in the studies from the domestic and foreign attributional were used in. Then of 150 the questionnaire was designed in two sections and a 50 questionnaire available to local elites and soviets was placed. Also during the 100 questionnaires Village Safi Abad of residents were asked Likert spectrum management problems in the framework up to the rural at the village level expression. The results obtained using the software SPSS- 19, Univariate chi-square method of is used to for test hypothesis the results showed that is Deficiency of financial resources Lack of Coordinating council's rural municipality administrators people and was not enough teaching including rural management problems. The most important problem is state the management of rural performance of, however the rural municipality administrators believe is fully adequate authority management institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village Management
  • Chi-square method
  • Management Challenges
  • SPSS- 16
  • Safi-Abad village