سنجش وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با استفاده از مدل تاکسونومی عددی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 کارشناسی ارشد

چکیده

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه وکاهش نابرابری منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد.
پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه توسعه یافتگی بخش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان های استان همدان و رتبه بندی آن ها بر اساس میزان توسعه یافتگی با استفاده از روش آنالیز تاکسونومی عددی انجام شده است. در این مطالعه برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط به سال 1389 ،37 متغیر در قالب 4 شاخص (آموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان و ارتباطات) مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافته های حاصل از انجام این پژوهش، نشان دهنده عدم توزیع همگن امکانات و خدمات در شهرستان های استان همدان می باشد. به طوریکه از مجموع 9 شهرستان استان، شهرستان همدان به عنوان منطقه ناهمگن، شهرستان های تویسرکان و رزن به عنوان مناطق در حال توسعه، شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ، فامنین، نهاوند و بهار کمتر توسعه یافته و شهرستان اسدآباد توسعه نیافته می باشد. در مجموع شهرستان های استان همدان از نظر برخورداری از شاخص های منتخب (آموزشی، فرهنگی، بهداشت و درمان و ارتباطات) همسان نبوده و اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Development Status Using the Model of Numarical Taxonomy (The Case of Cities Located in Hamadan Province)

نویسندگان [English]

  • M Salmani Moghadam 1
  • M Jafari 2
1 Assistant Profesor
2 Geography and Rural Planing, Islamic Azad University
چکیده [English]

Regional  planning with the aim of regional development and reducing its disparities, is one of the most important issues in developing countries. The first step in regional planning is recognizing the existing economical, social and cultural disparities in different areas.
The present study aimed to determine the degree of cities economical, social and cultural development in the cities of Hamedan province and categorizing them based on their degree of development in the related areas. To do so, the researcher used the analysis of numerical taxonomy method. Into this aim, using the latest statistics information in1389,37 variables in four measures(educational, cultural, health and communication) were studied.
The findings revealed that the facilities and services have not been  distributed   homogeneously in the cities of Hamedan, so that  among the 9 counties, Hamedan county as a heterogeneous region, Tuyserkan and Razan as developing counties, Kabudarahang, Malayer, Famenin, Nahavand and Bahar counties as  less developed cities and Asadabad city is underdeveloped .
The cities of Hamedan province are not similar in terms of the selected indicators (education, culture and health communication) and they have many differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Development indexs
  • Regional Planning
  • Numerical Taxonomy Analysis
  • Hamedan Province