بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی سکونتگاههای شهرستان زرین دشت با استفاده از تحلیل عاملی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را به مثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستا قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی به عنوان منبع اصلی تامین درآمد فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند. از این رو هدف مطالعه حاضر تحلیل و ارزیابی توسعه روستایی با توجه به وضعیت بخش کشاورزی است که به صورت مطالعه موردی در مناطق روستایی شهرستان زرین دشت صورت گرفته است. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی– تحلیلی و پیمایشی بوده که با استفاده از جمع آوری آمار و اطلاعات از طریق روش های میدانی بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی تمام روستاههای شهرستان زرین دشت می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 348 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری طبقه ای انجام گردید. به منظور سنجش ضریب اعتبار پرسشنامه، آزمون پیش‌آهنگی انجام گرفت که ضریب نشان اطمینان آلفای کرونباخ آن بیش از 87/0 درصد بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های به عمل آمده در نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین اغلب عامل های توسعه روستایی و توسعه کشاورزی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of agriculture in the township zarindasht Rural settlements using factor analysis

نویسندگان [English]

  • A Taghdisi 1
  • M Shayan 2
1 . Isfahan University's Facility Member
2 . M.A Student
چکیده [English]

Nowdays most researchers and scientists called agricultural development as the main step for progression and development strategically and drastically, and bais role in rural development. For the purpose of this study is searching and analyzing rural development with emphasis department of agricultural that is done bye case study in the rural areas of zarrindasht   township. The research method is descriptive and survey thet has been achieved through gathering statis and the family owners of all the zarrindasht township villages that using Cochran formula a sample of 348 individuals were collected randomly from them and the required analyses made in SPSS program shows that there is a positive and meaning full correlation between most of factors in rural development and agricultural development, result also indicate that agricultural factors and institution in the local have some what instability conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Agricultural Development
  • Rural areas of zarrindasht township