ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

نویسندگان

1 استاد

2 دانشچوی کارشناسی ارشد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

نظام حقوقی شهر زمانی می‌تواند کارآمد باشد که شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری آگاهی داشته باشند. زیرا این حقوق و قوانین، روابط شهروندان را با ادارات شهر و نهادهای ذی‌مدخل در امر محلی و شهری تنظیم می‌نماید که  آگاهی از آنها موجب می‌شود مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسؤولیت‌پذیری بیشتری برخوردار گشته و زمینه انجام هر چه بهتر مدیریت امور شهری و کاهش معضلات آن را ایجاد نموده و مدیریت شهری را در دستیابی به شهری پایدار و مطلوب کمک می‌نماید. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آگاهی عمومی شهروندان شهر پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری و با تحلیل محتوایی گزیده‌ای از قوانین و مقررات با استفاده از مطالعات میدانی به سنجش میزان آگاهی شهروندان این شهر پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز متکی بر اسناد کتابخانه‌ای و برداشت‌های میدانی با استفاده از پرسشنامه بوده است که جهت تحلیل پرسشنامه‌ها از نرم ‌افزارهای Spss و Excel بهره گرفته شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که میزان آگاهی جامعه آماری پیرانشهر در زمینه حقوق شهروندی و قوانین شهری در سطح پایینی می‌باشد و شاخص مذکور (آگاهی) با شغل افراد ارتباط معناداری دارد اما تحصیلات دانشگاهی افراد بر این شاخص تأثیر خاصی نداشته است. مجموعه این عوامل نشانگر آن است که بیشتر افراد آگاه به صورت تجربی و در جریان درگیری‌های حقوقی با بخشهای مختلف شهرداری و یا در اثر فعالیت در مشاغل مرتبط با امور شهری، آگاهی لازم را به دست آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate Public awareness of citizens Piranshahr citizenship rights and civil laws

نویسندگان [English]

  • K Ziari 1
  • A Sheikhi 2
  • M Bagherattaran 3
  • D Kashefidoust 3
1 Professor
2 M.A Student
3 M.A Student
چکیده [English]

The system of citizenship right would be profitable, just when citizens know the citizenship rights and the laws of the city. Because this knowledge not only sets the relationship of citizens with the offices and operations of the city, but also increases the ability of citizens to efficiently participate in city management and reduction of the problems, and help them to reach an unfailing and desirable city. So, this research evaluates Piranshahr citizens knowledge about city laws and citizenship rights, and analyzes the content of some laws by local studies. The general method of the research is description-analysis. The method of data gathering is on the basis of library documents, local results and questionnaires. The SPSS software is used for analysis of questionnaires datas. Results show that the knowledge of Piranshahr citizens about their rights and laws, is in a low level. And also, this subject has an significant connection with people’s jobs, but the edgucations of people does not really effects on this element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizenship rights
  • city laws
  • public awareness (knowledge)
  • citizens
  • Piranshahr