تحلیلی بر گذران اوقات فراغت جوانان در مناطق روستایی ایران ( مطالعه موردی: دهستان سیگار شهرستان لامرد)

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

اوقات فراغت، فعالیتی است که اعضای جامعه از اجبارهای محیط کار و الزامات زندگی، از طریق آن استعدادهای خود را توسعه بخشیده، شخصیت خود را گسترش می دهند.  با توجه به نتایج سرشماری سال 1390، نزدیک به 29 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می کنند و عمده ی آنها را کودکان و نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و اگر به نیازهای فراغتی آنها پاسخ داده نشود و برنامه ریزی صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور موجب مهاجرت این گروهای سنی به نقاط شهری شده و باعث می شود که روستا از نیروی کار فعال محروم شود و نتیجه ی کلی آن عقب ماندگی نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری می باشد. در این تحقیق، رابطه میان متغیرهای جنسیت، نزدیکی محل زندگی به شهر، طبقه اجتماعی و رضایت فرد با میزان گذران اوقات فراغتشان مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، به صورت پیمایشی بوده که از طریق ابزار پرسشنامه خود ساخته تکمیل گردیده است. جامعه آماری (دهستان سیگار) 10060 نفر جمعیت دارد که به تعداد 322 نفر پرسشنامه توزیع شده است. برای آزمون متغیرهای مورد نظر از نرم افزار آماری spss و آزمون آماره t و رگرسیون استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات نشان می دهد که بین میزان گذران اوقات فراغت مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد. میزان رضایت از گذران اوقات فراغت بر میزان گذران اوقات فراغت اثر مثبت دارد. همچنین روستاییانی که به شهر نزدیک تر هستند فعالیت های اوقات فراغت بیشتری دارند و نیز طبقه اجتماعی فرد اثر مثبتی بر میزان گذران اوقات فراغت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Leisure in Iran Rural Areas (Case Study: Cighar-city District Lamerd)

نویسندگان [English]

  • F Dadvarkhani 1
  • B Hajari 2
  • M Ghanbari 2
  • M Hajilo 2
1 Associated Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

Leisure is activities that members of the social from the forces at work and the requirements of life, through his talents and your characters expand. According to the 1390Census, nearly 29percent of the population live in rural areas, And most of them are children and youth, And if they have not answered the leisure needs, And planning is not done, in near future reason for migration to the urban areas by age groups, And can make the village deprived of the active labor for and over all backwardness of the rural areas than in urban areas. In this study, the relationship between gender, location close to the city, social class, and satisfaction with the amount of spending their leisure time was assessed. Methodology of the survey by means of questionnaires that have been completed. Cighar village with a population of10060, the questionnaires were distributed to 322 people. For Variables to test the statistical software spss statistics, t-test and regression analysis were used. The results of the hypothesis test shows a significant difference between men and women, there is leisure, the satisfaction of leisure has a positive effect on leisure, The villagers are closer to the city have more leisure activities and social class also has a positive effect on leisure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Migration
  • rural areas
  • Villages Cighar
  • City Lamerd