ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی در قطب‌های گردشگری جنوب ایران (کیش، قشم، چابهار)

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی دکترا

3 کارشناسی ارشد

چکیده

مهم‌ترین تاثیر اقلیم بر فیزیولوژی انسان از طریق تنظیم سیستم حرارتی بدن صورت می‌گیرد. در واقع احساس انسان نسبت به محیط اطرافش با در نظر گرفتن همزمان عوامل مختلف اقلیمی امکان پذیر است. ترکیب این عوامل بر انسان تاثیر گذاشته و با آسایش فیزیکی او رابطه دارد. از سوی دیگر، یکی از ویژگی‌های گردشگری در مناطق ساحلی، فصلی بودن این صنعت در آن‌هاست. از آنجا که اقلیم بر منابع مهم گردشگری مانند ساعات تابش نورخورشید یا میزان بارش درماه‌های خاصی از سال کنترل دارد، عامل مهمی در گردشگری محسوب می‌شود. بدین منظور در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل‌ها و شاخص‌های بیوکلیماتیک شامل؛ دما- رطوبت، شدت شرجی و فشار عصبی، همچنین آمار روزانه‌ی پارامترهای هواشناسی دمای هوا، رطوبت نسبی و جریان باد توان آسایش زیست اقلیمی مناطق گردشگری چابهار، کیش و قشم مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه که در قالب تجزیه و تحلیل‌های آماری و توصیفی ارائه شده حاکی از این است که مطابق سه شاخص فوق، وضعیت آسایش اقلیمی در منطقه، محدود به فصل سرد سال می‌باشد؛ به طوری‌که در هرسه ایستگاه حداقل مقدار شاخص‌ها در ماه ژانویه ثبت گردیده است، این در حالی است که تنش‌های گرمایی در سایر ایام سال اقلیم منطقه را تحت کنترل دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of tranquility climate conditions at tourism poles in south of Iran (Kish, Qeshm, Chabahar)

نویسندگان [English]

  • M Baaghideh 1
  • F Shoja 2
  • A Asgari 3
1 Faculty Member of Hakim Sabzevari University
2 . Climatology PhD students
3 MSc, Department
چکیده [English]

   The most important impact of climate on human physiology by regulating body temperature takes place in the system. The man felt the environment at the same time taking into account various factors of climate is possible, the combination of these factors affect the relationship he has with physical comfort. On the other hand, one of the character is tics of tourism in coastal areas, the climate is these as on all nature of the industry on important tourism resources such as sunlight to rainfall for the month in certain control, it is an important factor in tourism It is the purpose of this study was to, using bioclimatic models and parameters including temperature - humidity, extremely damp and stress, as well as daily statistics of weather parameters: air temperature, relative humidity and wind power comfort and eco-tourism areas active Kish and Qeshm are examined. The results in terms of statistical and descriptive analysis presented above suggests that the three indicators of climatic comfort conditions in the region is limited to the cold season. So that the minimum amount of three stations in January has been recorded, while at other times the thermal stress in zone climate controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate comfort
  • Environmental indicators
  • Climate
  • tourism poles in South