نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ( مطالعه موردی: فرون آباد تهران)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

شکل گیری سکونتگاههای نامتعارف و غیررسمی در نظام شهرنشینی ایران و بخصوص کلان شهرها ناشی از نابرابری های اقتصادی، اجتماعی است که در سطوح ملی و منطقه ای و حتی درون مناطق وجود دارد. کلانشهر تهران هم با دارا بودن رتبه اول در نظام سلسله مراتبی کشور با پدیده‌ی اسکان غیررسمی مواجه می باشد. از جمله سکونتگاههای غیررسمی در تهران، منطقه‌ی فرون آباد می باشد که در این مقاله به پدیدار شناسی این منطقه و نقش مدیریت شهری در ساماندهی آن پرداخته می شود. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و نوع پژوهش، کاربردی می باشد. اطلاعات این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 160 پرسشنامه (حجم نمونه) از  12643 نفر (جامعه ی آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه غیررسمی منطقه‌ی فرون آباد بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اسکان نادرست حاشیه نشینان باعث شده است که مدیریت شهری نتواند امکانات قابل قبول به آنها ارائه دهد و این مساله منجر به نارضایتی شهروندان از مدیریت شهری  و بروز انواع انحرافات اجتماعی در این مناطق گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Urban Management in Organization of Informal Settlements (Case Study: Fron Abad of Tehran)

نویسندگان [English]

  • H Hatami Nejad 1
  • A Safdari 2
  • R Parsa 2
  • M Safdari 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

The metropolitan Tehran having the first rank in the hierarchical order of the country is faced with the phenomenon of informal settlements. Including informal settlements in Tehran, IFN-Abad region is in the area of ​​phenomenology, this paper examines the role of urban management in the organization. The research method is descriptive - analytical and applied research. Information contained in this paper, the variables of 160 questionnaires (sample size) of 12 643 people (population) of households living in informal settlements IFN-Abad region is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • informal settlements
  • Urban Management
  • IFN-Abad
  • Tehran