بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت زندگی در نواحی شهری مورد مطالعه: (نواحی اسلام آباد،کوی فرهنگ و شهرک کارمندان در شهر زنجان)

نویسندگان

1 دانشیار

2 کارشناس ارشد

چکیده

داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده است. تحلیل کیفیت محیط زندگی در نواحی شهری، امری ضروری است تا ضمن شناسایی وضعیت کیفیت محیط و تلاش در جهت بهبود آن، الگوهای مناسب کیفیت محیطی برای توسعه های جدید شناسایی و به کار گرفته شود. هدف از مطالعه حاضر تحلیل کیفیت محیط زندگی در سه محله شهرک کارمندان، صفرآباد و کوی فرهنگ شهر زنجان می باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی، از نظر درجه نظارت، میدانی و از نظر روش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، آمار استنباطی، آزمونt، آزمون فریدمن، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی) صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به ابعاد کالبدی و کمترین آن مربوط به ابعاد اقتصادی می باشد. همچنین مشخص شد که سطح کیفیت زندگی در بین خانوارهای مورد مطالعه نشان دهنده، پایین بودن سطح کیفیت زندگی به میزان کمتر از حد مطلوب می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد حدود 4/21 درصد پاسخ دهندگان به طور کامل از کیفیت زندگی خود راضی، حدود 8/12 درصد کاملاً ناراضی و حدود 8/65 درصد پاسخ گویان نیز دارای میزان رضایتی بین این دو حد بالا و پایین هستند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی است که توسعه کالبدی، محیط محلی، آرامش شهری، امید به آینده و بهزیستی ذهنی و عینی، ابعاد آن را در شهر زنجان تشکیل می دهند و عامل بهزیستی حدود 33 درصد تغییرات آن را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Case study: Safar abad, Koyefarhang, Shahrake-karmandan in Zanjan city

نویسندگان [English]

  • M kalantari 1
  • L kazemi 2
1 Associate Professor
2 MS
چکیده [English]

Having favorite quality of life has been always the aspiration for people to achieve. Analysis of quality of living environment within the urban areas is essential to identify the quality of the environment, attempting to improve the quality of it and identifying and applying appropriate models for development. This study aimed at analyzing the environmental quality of life in Safarabad, Koyefarhang and Shahrak-e-karmandan neighborhoods in Zanjan city. This research as an applied research based on descriptive-analytic method and the essential data has been gathered by documentary and survey method (questionnaire and interview). Method of data analysis is descriptive statistics (t-test, freedman test, correlation coefficient and linear regression). The results show that the most satisfaction level is associated with the structural aspects and the least with the economic aspects. Also it is recognized that quality of life among studied households is less than optimal. The findings show that about 21.4 percent of respondents are fully satisfied with the quality of their life, 12.8 percent are completely dissatisfied and satisfaction rate of 65.8 percent of respondents are between these two levels. In addition, it is understood that quality of life is a multidimensional concept that physical development, the local environment, urban peace, hope for the future and objective and subjective well-being make its dimensions in Zanjan city and about 33percent of the variation is explained by well-being factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Safar abad
  • Koyefarhang
  • Shahrake-karmandan