چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

سرمایه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده است. در حقیقت سرمایه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده، از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند. همچنین سرمایه گذاران هنگام أخذ تصمیم برای سرمایه گذاری در یک منطقه یا محل علاوه بر معیار سودآوری به معیار امنیت سرمایه گذاری نیز توجه ویژه دارند. از این رو در جوامعی چون جوامع روستایی که به سختی امر و معاش می کنند ریسک بالایی برای سرمایه گذاری در زمان های حال نمی باشد، مگر اینکه تمام جوانب به نفع او باشد. هدف از این پژوهش بررسی موانع سرمایه گذاری روستاییان در روستاهای سیستان می باشد. لذا در این پژوهش که از نوع توصیفی– تحلیلی و پژوهشی می باشد، با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی، 30 شاخص را در این مورد بررسی کردیم و با استفاده از آزمون های کروسکال- والیس و فریدمن مورد تجزیه قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که عوامل محیطی بیشترین تأثیر را بر سرمایه گذاری روستاییان در روستایشان داشته و بعد از آن عوامل اقتصادی، کالبدی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges in Risk of Investment in Rural Areas of Sistan

نویسندگان [English]

  • H Heydari Mokarrar 1
  • GH Ahmadi 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

Investment means postponing current consumption to gain more benefits in the future. The investor hopes to gain more profit in the future from the current value is ignored. The decision for the investors to invest in an area or place of profit in addition to the standard investment criteria, as well as special attention to security. Hence the difficulty of living in communities such as rural communities that are at high risk for investments is not, however, unless all parties to the benefit of his. The purpose of this study is to examine the barriers to investment in rural villages in Sistan. Therefore, this study was a descriptive - analytic research. The purpose of this study is to examine the barriers to investment in rural villages in Sistan. The purpose of this study is to examine the barriers to investment in rural villages in Sistan. This study was a descriptive - analytic research is using 30 indicators in the field of library studies and were examined using Kruskal - Wallis and Friedman have analyzed and Reached the conclusion that environmental factors have the greatest impact on investment in the rural village and then economic factors, physical and social, are the most affected.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Investment
  • Rural
  • Sistan