ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی توسعه پایدار توریسم (نمونه موردی: شهرستان دورود)

نویسندگان

1 استادیار و هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

سیاست توسعه پایدار توریسم، امروزه یک رویکرد عمومی است که از طرف دولت ها مورد توجه قرار گرفته است تا توریسم از لحاظ بوم شناسی در طولانی مدت قابل قبول و از لحاظ مالی خود و از نظر دیدگاه های اجتماعی برای جوامع محلی مفید باشد. در این پژوهش سعی بر این است وضعیت توسعه توریسم در شهرستان دورود بررسی شود. همچنین راهکارهایی برای توسعه توریسم در این شهرستان، ارائه شود تا ضمن افزایش منفعت و سود اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی توسعه توریسم، بتوان تاثیرات منفی حاصل از آن را به حداقل کاهش داد. هدف کلی این پژوهش شناخت وضعیت برنامه ریزی توسعه پایدار توریسم در شهرستان دورود است. این پژوهش با توجه به نوع هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش آن، از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی – میدانی و همبستگی است.
جامعه آماری در این پژوهش شامل گردشگران وارده به شهرستان دورود در تابستان 1391 است. در این پژوهش انتخاب نمونه در جامعه آماری گردشگران، از روش نمونه های در دسترس یا نمونه های اتفاقی استفاده شده است. همچنین برای محاسبه حجم نمونه جامعه از روش کوکران استفاده گردیده است و با توجه به این محاسبه تعداد 384 نمونه تعیین شده است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش، روش کتابخانه ای و روش میدانی (پرسشنامه) است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل SWOT  بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توسعه توریسم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان دورود موثر بوده است. همچنین ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری، ضعف تبلیغات، نگاه صرفاً زیست محیطی به جاذبه ها در توسعه نیافتگی گردشگری موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the threats and opportunities of sustainable tourism development strategy (case study: city Doroud)

نویسندگان [English]

  • Y Ghanbari 1
  • A Agha Amraei 2
  • M Shayan 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

Sustainable tourism development policy today is a general approach that has been used by governments tourism and ecology of the long-term accepted in terms of their financial and social point of view is useful for local communities. This study is an attempt to review the status of tourism development in the city Doroud. Well as ways to develop tourism in the city is provided in order to increase profit, economic, social, cultural and environmental impact of tourism development can be reduced to a minimum. The overall goal of this research is to identify the status of planning for sustainable development of tourism in the city Doroud. This is the type of target, and the method of application and the nature of the study was descriptive - analytical - fieldwork and correlation.
The population in this study consisted of incoming tourists to the city in the summer of 1391 is Doroud. In this study, the sample population of tourists, the methods available samples or random samples are used. Cochrane methodology used for calculating the sample size was calculated according to the number of samples is 384. Data collection in the present study, library and field methods (questionnaires) and SWOT analysis of the data model is used. The results of this study show that the development of tourism in economic development, social and cultural influences Doroud city. Also, poor infrastructure and tourism services, poor advertising, just look at the environment in underdeveloped tourist attractions have been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable development
  • sustainable tourism
  • city Doroud