ارزیابی و سطح بندی توسعه یافتگی مناطق شهری بر پایه تکنیک TOPSIS و GIS (مطالعه موردی: مناطق22 گانه شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی توسعه پایدار شهری مناطق 22 گانه شهر تهران می باشد. جامعه آماری آن را 39 شاخص(جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی) در سال 1385 تشکیل می دهد. داده های بدست آمده از آمارنامه های مرکز آمار ایران و سالنامه های سرشماری عمومی نفوس و مسکن (نتایج کلی مناطق22 گانه شهر تهران)، ابتدا در محیط Excel وارد شده، سپس با استفاده از روش های وزن دهی آنتروپی شانون و تکنیک رتبه بندی Topsis مورد تجزیه- تحلیل قرار گرفته اند. این پژوهش با شیوه توصیفی– تحلیلی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مناطق 22 گانه شهر تهران در سه سطح برخوردار، نیمه برخودار و فرو برخوردار (محروم) جای گرفته اند. برای شناخت سطوح برخورداری مناطق شهری تهران، 39 شاخص مورد ارزیابی از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و با تکنیک تاپسیس رتبه بندی شده و در نهایت، با استفاده از نرم افزارArc GIS، نقشه سطوح برخورداری مناطق 22 گانه شهر تهران ترسیم گردیده است. نتیجه حاصل از بررسی انجام شده، نشان می دهد که در میان مناطق شهری تهران 10 منطقه محروم با ضریب اولویت 096/0 تا 286/0 در پایین ترین سطح برخورداری جای گرفته اند و اولین اولویت توسعه را به خود اختصاص داده اند. دومین سطح، شامل 8 منطقه است که دارای ضریب اولویت 335/0 تا 414/0 است و سطح دوم اولویت توسعه مناطق را در بر می گیرد. سطح یک، 4 منطقه برخوردار از لحاظ 38 شاخص مورد بررسی را شامل می شود، با ضریب اولویت 638/0 تا 716/0 و آخرین اولویت توسعه را به خود اختصاص داده اند. طبق نتایج این پژوهش مناطق 22، 9، 17 و 19 محروم ترین و مناطق 4، 5، 6 و7  از برخوردارترین مناطق شهر تهران می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and ranking of urban development based on TOPSIS and GIS techniques (Case Study: Tehran's 22 regions)

نویسندگان [English]

  • M Nemati 1
  • R Salehi 2
  • GH Hamidi 2
1 Assistant Professor
2 M.A Student
چکیده [English]

The main purpose of this research is to assessed the sustainable development of urban areas in 22 regions Tehran. Statistical Society is the 39 indicators (demographic, social, economic, cultural and physical) in 1385 that formed. Data obtained from Statistical Report the Statistical Center of Iran and yearbooks Census Population and Housing (overall results in 22 regions of Tehran), that first entered in Excel, than use the methods of weighting the entropy Shannon and techniques ranked Topsis about analysis - have been analyzed. This research was method at descriptive - analysis performed. The results of this study show that 22 regions Tehran have three levels: developed, semi-developed and have been denied the right place. To identify the levels of development in urban areas of Tehran, 39 indicators evaluated by the entropy of Shannon weighting and with technique topsis ranking and finally, using of software Arc GIS, mapping levels of development in 22 regions of Tehran drawing is. Result of a survey done, shows that among the urban poor area of ​​Tehran 10 priority factor of 0.096 to 0.286 at the lowest level instead of having been the first priority has been allocated to development. The second level consists of eight priority areas that have a coefficient of 0.335 to 0.414 and the second level encompasses the areas of development priority. A level 4, the area of study includes 38 indicators, with a coefficient of 0.716 to 0.638, and last priority to the development priorities have been allocated. The results of this study was 22, 9, 17 and 19 most deprived areas 4, 5, 6 and 7 are the most developed regions in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment Criteria
  • Topsis techniques
  • Sustainable development
  • urban metropolis of Tehran