شناسایی و ارزیابی دقیق نواحی آب و هوایی استان اصفهان از دیدگاه آسایش اقلیم گردشگری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 دانشیار

3 کارشناس ارشد

چکیده

شرایط آب و هوایی در هر منطقه‌ای تابعی از تأثیر‌گذاری متغیرهای مختلف اقلیمی در آن منطقه است. شناسایی عوامل و عناصر اصلی سازنده اقلیم هر منطقه‌ای می‌تواند در تعیین پتانسیل‌های اقلیمی آن منطقه بسیار موثر واقع شود .استان اصفهان منطقه‌ای کوهپایه‌ایی در مرکز ایران است که با توجّه به تنوّع توپوگرافی، از توزیع متفاوت عناصر اقلیمی در سراسر پهنه‌ی استان برخوردار می‌باشد. در راستای تبیین دقیق نواحی اقلیمی این استان، روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی و تحلیل خوشه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور تعداد 25 متغیر اقلیمی از 12 ایستگاه همدید استان انتخاب گردید. بررسی عناصر اقلیمی بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی نشان داد که اقلیم استان ساخته پنج مولفه (بارش، دمایی، آسمان صاف و آفتابی، بادی - غباری و گرمایی - رطوبت) است که این مولفه‌ها 95 درصد پراش داده‌ها را تبیین می‌کند. مولفه‌های یاد شده، استان اصفهان را به چهار ناحیه اقلیمی (گرم و خشک و بیابانی، نیمه خشک، کوهستانی و سرد و کوهستانی و نیمه سرد) تقسیم می‌کند. همچنین با استفاده از شاخصPET به ارزیابی و مقایسه اقلیم آسایشِ ایستگاهِ نماینده‌ی هر ناحیه‌ی اقلیمی در طول سال پرداخته شد. نتایج تحلیل ماهانه نشان می‌دهد، مناسب‌ترین زمان برای گردشگری به شهرهای خور و بیابانک و کاشان در ما‌های آوریل و سپتامبر است. این وضعیّت برای شهر اصفهان طولانی تر شده و در ماه‌های آوریل، می و اکتبر به وقوع می‌پیوندد؛ این در حالی است که گلپایگان به دلیل موقعیّت کوهستانی، شرایط بدون تنش فیزیولوژی را در فصل تابستان و در ماه‌های ژوئیه و آگوست تجربه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and assessment of climatic zones from the point of view of tourism climate comfort Case Study: Isfahan

نویسندگان [English]

  • M Abasnia 1
  • I Ebrahimzadeh 2
  • E Asgari 3
1 Ph.D.
2 Associate Professor
3 MSc
چکیده [English]

Climatic conditions in each regionis a function of many variables influence the climate in that area. Identify the key elements of a constructive climate of each region can be very effective in determining the potential of the regional climate.Isfahan in central Iran, is a mountainous region with a diversified topography, the distribution across different climatic zones of the State is entitled.In order to accurately explain the climate zones of the provincial statistical methods: principal component analysis and cluster analysis were used. The Isfahan province is extensive; this factor has caused it variety climates.
   The regionalization climate of Isfahan has conducts with new methods of regionalization such as factor analysis and cluster analysis. It has been selected 25 variables from 12 stations for this purpose. The investigation of climate of province with factor analysis method indicates that there are 5 factors which control climate of Isfahan. These factors in important order are: precipitation, temperature, clear sky and sunlight, windy and dusty, warm and moisture import respectively.
  One of cluster analysis on five climate factors determined that four climatic regions exist these components, Isfahan into four climatic zones (hot, dry and arid, semi-arid, mountainous and semi-mountainous and cold and cold) can be split. Finally, using the PET Index to assess and compare Climatic comfort conditions of the representative stations in each climate Regions were paid during the year. The results Monthly analysis shows that the best time for tourism in Tehran and Kashan in the months of April and September. The situation was longer for Isfahan and in the months of April, May and October to occur. While that Golpayegan due to the mountainous conditions, State of Non Stress Physiology in the summer months of July and August experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regionalization climatically
  • Isfahan Province
  • Factor analysis
  • cluster analysis
  • Climate comfort index (PET)