تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی: شهر کوهدشت

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی دکترا

3 کارشناسی ارشد

چکیده

مطالعه کیفیت زندگی در حال تبدیل شدن به ابزار مهمی برای ارزیابی سیاست‌های عمومی، رتبه بندی مکانها، درک و اولویت‌بندی مسائل اجتماعی، تدوین و پایش سیاستها و استراتژیهای مدیریت و برنامه‌ریزی شهری است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در شهر کوهدشت استان لرستان پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و کمی می‌باشد که روش تحقیق آن از نوع توصیفی-تحلیلی و همبستگی است و برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از تلفیق روش کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌های میدانی، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای سنجش دو بعد اصلی کیفیت زندگی یعنی بعد ذهنی و بعد عینی تنظیم شده است. حجم نمونه تعداد 194 خانوار می باشد که افراد نمونه با فرصت انتخاب برابر و روش طبقه‌ای با نسبت متناسب از نقاط و شهرکهای مختلف شهر انتخاب گردیدند. نتایج تحلیل یافته‌ها که با نرم‌افزار spss انجام شد حاکی از رضایت پایین شهروندان از میزان کیفیت زندگی در این شهر می‌باشد. در ادامه مشخص شد که عامل درآمد با افزایش کیفیت زندگی در این شهر رابطه مثبت و مستقیمی دارد. بنابراین مهمترین عامل تأثیرگذر بر کیفیت زندگی در شهر کوهدشت "وضعیت اقتصادی خانوارها" می‌باشد که بر معرف‌هایی همچون رضایت از درآمد، احساس امنیت شغلی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد اثرگذار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the quality of life in urban areas. Case Study: Kuhdasht City

نویسندگان [English]

  • M،A Shafiei 1
  • F Soory 2
  • M Bahrami 3
1 Assistant professor
2 PHD Student
3 M.A
چکیده [English]

Quality of life is becoming an important tool for evaluating public policies, places ranking, understand and prioritize social issues, formulation and monitoring of policies and strategies for the management and urban planning. In this regard, in present article factors affecting the quality of life in kuhdasht city of Lorestan province has been studied. This study is applied and descriptive-analytic and correlational method and to collect data combination of library and field survey methods used. To collect data, a questionnaire to assess quality of life in the two major dimensions of mental and objective dimension is set. Sample size is 194 family that selected by equal chance and classify method by proportionate ratio from various locations. Analysis was performed with SPSS software indicates lower satisfaction with quality of life of the citizens of this city. Later it was found that the increase in operating income, quality of life has a direct and positive relationship. So the most important factor in quality of life in kuhdasht is "economic status of households'' that effect on satisfaction of income, perceived job security, fair distribution of wealth and income.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • mental dimension
  • objective dimension
  • citizens
  • Kuhdasht