بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

گردشگری مذهبی از قدیمی‌ترین و پر رونق‌ترین گردشگری های گذشته و حال حاضر در سراسر جهان است که قدمت آن به شکل‌گیری فرهنگ دینی می‌رسد. این نوع گردشگری در کشور ما به جهت بافت مذهبی و همچنین جاذبه‌های زیارتی که در آن وجود دارد اهمیت بیشتری می‌یابد و می‌تواند موجبات افزایش سرمایه‌گذاریهای کلان و خرد در نواحی روستایی، خود اشتغالی روستاییان، توسعه گردشگری روستایی، شناخت جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، مذهبی و خدمت‌رسانی بهتر به روستاییان را سبب شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، از دیدگاه گردشگران می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی (مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه) می باشد و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از آمار های توصیفی و استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و آزمون تحلیل مسیر) صورت گرفته است. جامعه آمار این تحقیق شامل گردشگران مذهبی می باشد که طی اعیاد و مناسبت‌های مختلف وارد امامزاده ابراهیم روستای چکان شده‌اند و تعداد 120 گردشگر به عنوان نمونه تحقیق برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردید. انتخاب گردشگران در سطح روستا و صحن امامزاده، به صورت تصادفی ساده انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، گردشگری مذهبی در روستای چکان در ابعاد کالبدی(رضایت از وجود پارکینگ در اماکن مذهبی، بهبود تاسیسات و تجهیزات، تغییر نوع مصالح ، آسیب رساندن به آثار تاریخی و غیره) و اقتصادی (افزایش میزان داد و ستد، افزایش درآمدزایی موثر، گسترش خانه های جهت اقامت گردشگران و غیره) بهبود سطح توسعه روستایی در محدوده مورد مطالعه را به همراه داشته است. همچنین تاثیر آن در بعد اجتماعی و فرهنگی متوسط و در بعد زیست محیطی (بهبود وضعیت معابر روستا از نظر بهداشتی، کاهش اتلاف منابع آب و غیره) تاثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religious tourism in rural development from the perspective of tourists, Case Study: Village CHEKAN city of Maragheh

نویسندگان [English]

  • H. Farahani 1
  • M. Valaei 2
  • Z. Asdaghi Sareskanrood 2
1 Assistant professor
2 M.S
چکیده [English]

Religious tourism has been ons of thy oldest and the most active kinds of residents tourism in all over the world that it’s age goes back to intiante of Religious culure. This industry  in our  country due to it’s Religious nature and also it’s pilgrimatic attractions gets more impartant and can cause macro and micro investments in rural areas, villager self – employment, development of rural tourism, recognayzetion of historic attrations and serving rurals in a better way. This research aimed to investigate the rol of Religious tourism in rural development from the resident’s points of view. For this mean, the descriptive and analytical method(single sample t- test, fridman test, Path analysis test) was used and collected data by documentary and field study(observation, Interview, questionnaire)  is used. Statstical Population of thy study includes the tourist  in Chekan village that based on the kokran relation the number of samples estimated 120 relligiustourists. Findings indicate Religious tourism in Chekan improves rural’s qulity of life in phyiscal and economic dimensions. And also it shows that it’s effects from Social and cultural dimension is mediocre and environmentally (improvement of rural’s streets in sanitarian perspective, descrease in water source wasting) had a mediocre to low effect and is evaluated negetive.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural Development
  • Path Analysis
  • Chekan