ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان اسلامشهر

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

بیش از دو دهه از اجرای طرح های هادی روستایی به عنوان مهم ترین سند توسعه روستاها می گذرد. اینطرحها که بیشتر در پی بهبود جنبه های کالبدی- فضایی روستاها بوده است، تاکنون در بیشتر روستاهای کشور طراحی و اجرا شده است. بنابراین با توجه به گستره وسیع جغرافیایی و هزینه های فراوانی که در پی داشته است، ارزیابی و بازنگری این طرح ها ضروری به نظر می رسد، تا بتوان با کشف نقاط قوت و ضعف این طرح ها از میزان خطاهای برنامه ریزان و خسارات حاصل از اجرای طرح ها بر زندگی انسان های ساکن در روستاها کاست.هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیرات کالبدی طرح های هادی روستایی در پنج روستای دهستان ده عباس شهرستان اسلامشهر است. روش تحقیق، توصیفی –تحلیلی و از نوع کاربردی و ابزار جمع آوری داده های تحقیق علاوه بر مستندات رسمی و مکتوب، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق خانواده های ساکن این پنج روستا است که با استفاده از روش نمونه گیری کوکران، تعداد 92 خانواده بصورت تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. جهت سنجش تاثیرات کالبدی طرح هادی از سه متغیر کلان شبکه معابر، بافت مسکونی و تاسیسات زیرساختی استفاده گردید و برای هرمتغیر تعدادی مولفه در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر در سطح معناداری 99 درصد مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان دهنده این است که اجرای طرح هادی در زمینه کالبدی در مجموع روستاها موفقیت آمیز بوده است. اما میزان تاثیرات کالبدی طرح در هر یک از روستاها در متغیرها و مولفه های کالبدی با هم تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Effects of Guiding Plan in Islamshahr Rural Settlements

نویسندگان [English]

  • V. riahi 1
  • R. Shamsi 2
1 Assistant professor
2 M.S
چکیده [English]

For more than two decades as the most important document of the Rural Development through the countryside. This project seeks to improve the physical aspects-space was villages. These projects are designed and implemented in more rural areas of the country. Due to the geographic extent of fees, appraisal, and this pattern seems to be necessary. Discover the strengths and weaknesses of these plans, the planner reduces errors. The aim of this study is to evaluate the physical effects rural settlements in Islamshahr. Official documents and a questionnaire survey in strument. The populations of the five villages that live in family research using random sampling Cochran, 92 families were selected as samples. To assess the effects of physical design three macro variables conductive network of streets, buildings and in frastructure was used to context. The results showed that the physical layout of the whole village has been successful conductor. But the physical effects of the project in each country has different physical variables and parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Assessment
  • planning guidance
  • physical effects
  • Islamshahr villages