کاربرد روش های آماری در شناسایی رویدادهای فراگیر اقلیمی مطالعۀ موردی : روزهای گرم فراگیر در ایران زمین

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

بخش زیادی از پژوهش‌های اقلیمی را مطالعۀ رویدادهای اقلیمی فراگیر به خود اختصاص داده‌اند. با این وجود هنوز به طور دقیق و علمی، گستره یا روشی برای تعیین گسترۀ یک رویداد اقلیمی فراگیر ارائه نشده است. تعریف یک گستره که بتواند رویدادهای محلی را از رویدادهای فراگیر اقلیمی جدا کند، از اهمیت بسیار برخوردار است. رویداد فراگیر اقلیمی اولاً می بایست جزئی از طبیعت اقلیم باشد و دیگر این که در سطحی رخ دهد که با الگوهای همدید قابل توجیه باشد. در این پژوهش با هدف دست‌یابی به یک روش مناسب جهت تعیین گسترۀ رویداد‌های فراگیر اقلیمی، روزهای گرم فراگیر بررسی شد. بدین منظور از داده‌های شبکه‌ای دمای بیشینۀ کشور از ابتدای سال 1340 تا انتهای سال 1386 استفاده شد. در ابتدا روز گرم برحسب آستانۀ صدکی تعریف شد. در این تعریف، روز گرم روزی تلقی می شود که دمای روزهنگام (بیشینه) هر نقطه در هر روز برابر با یا بیش از صدک 90 آن نقطه و آن روز باشد. در این صورت برای هر روز سال و هر نقطه در کشور یک آستانه برای روز گرم قابل تعریف است.
در گام بعد رخداد روزهای گرم در گستره‌های مختلف از پهنه کشور مورد توجه قرار گرفت. براین اساس ابتدا شمار روزهای گرم برای گستره‌های مختلف در هر سال محاسبه شد. بنابراین مثلاً تعداد روزهای گرم در گسترۀ 20- 10 درصد از کشور برای هر سال محاسبه و سری زمانی آن تنظیم و سپس خودهمبستگی این سری زمانی محاسبه شد. گستره های کم‌ وسعت و نیز پر وسعتِ توأم با روزهای گرم، رفتاری تصادفی نشان دادند؛ زیرا رویدادهای کم گستره بر اساس عوامل محلی و نافراگیر به وجود می‌آیند. همچنین رویدادهای پرگستره نیز با توالی منظم رخ نمی داده اند. بنابراین در حد فاصل این مقادیر، رویدادهای منتظم و خودهمبسته‌ای دیده شد. چنین رویدادهایی در نتیجه عوامل همدیدِ مشترکی روی می‌داد و در نتیجه رویدادهایی الگوپذیر هستند. نتایج نشان داد که گستره 30 درصد بهترین گزینه جهت انتخاب پهنه مورد بررسی رویدادهای فراگیر در ارتباط با روزهای گرم به نظر می‌رسد. به منظور ارزیابی این نتیجه و نیز با هدف شناخت رفتار مکانی و نظم رخداد روزهای گرم در گستره کشور، مرکز میانگین دمای ایران در تاریخ‌هایی که روزهای گرم رخ داده‌اند، محاسبه و ترسیم شد. بدین ترتیب گرانیگاه روزهای گرم به لحاظ عینی بررسی شد. در نهایت، داده‌های جوی طی رخداد روزهای گرم فراگیر بررسی، طبقه بندی و الگوسازی شد. شواهد حاصل از این تحقیق نشان داد که روش به کار رفته در تعریف روز گرم از صلاحیت کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of Statistical Methods in Recognition of Widespread Climatic Events A Case Study: Widespread Hot Days in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Asakereh 1
  • H. Shadman 2
چکیده [English]

A lot of climatic researches paid attentions to widespread climatic events. However there is not exact and scientific definition for extent of “widespread” of climate events vast. It is important to find a definition to divide local and widespread climatic events. It has to be noticed that widespread climatic events have two characters; first it has to be nature of the climate in a given place and second it has to be justified in synoptic patterns. In current research in order to achieve the aim of definition for climatic widespread events a survey has been done on widespread hot days in Iran. Accordingly daily maximum temperature database of Iran during 1961 to 2008 has been used. The hot day has defined based on 90th percentile index for every single pixel in every day of database. So there are hot day threshold for every day in year and for every location. In next step the numbers of hot days for all percents covering of Iran area was calculated. For example the numbers of hot days that covered 10-20 percentiles of Iran has calculated. Then the time series of hot day’s numbers were tested for autocorrelation function. The significant autocorrelation in a given lag shows that the time series is not random. Accordingly the time series mentioned above for all possible percent covering has test, the result showed that the non random area for hot days climatic events occurred in 30% of country covering. In order to validate this result and the climatic regulation on this sort of events central mean of hot days has been analyzed. At last the synoptic patterns in hot days have been classified to test the validity of the result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Widespread Events
  • Central Mean
  • Autocorrelation Function
  • Hot Day
  • Iran