تعیین شاخص‌های آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل TCI

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

استان آذربایجان شرقی در شمال غرب ایران، دارای آب و هوای کوهستانی است که از تابستانهای معتدل با هوایی مطبوع و زمستان های سرد برخوردار است. این استان دارای جاذبه های طبیعی و تاریخی برای جذب گردشگر می باشد. هدف از این پژوهش، توسعه گردشگری در منطقه است. بدین منظور لازم است بازه های زمانی مناسب جهت حضور گردشگران در منطقه مشخص گردد. جهت تعیین بازه های زمانی مناسب گردشگری، مطالعه آب و هوایی منطقه مورد توجه قرار گرفت. به همین منظور از داده های اقلیمی 6  ایستگاه سینوپتیک برای ارزیابی شرایط آسایش اقلیمی استفاده شد. در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم آسایش گردشگری (TCI) شرایط مناسب آب و هوایی در دوره های اقلیمی مشخص شد. سپس با استفاده از روش های میانیابی و آزمون آنها (کمترین میزان خطا) اقدام به پهنه بندی شرایط آسایش اقلیمی در بازه های زمانی ماهانه شد. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به میانگین هفت پارامتر اقلیمی در ایستگاه های سینوپتیک استان می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ماههای می، ژوئن، ژوئیه، آگوست و سپتامبر، بهترین شرایط را برای حضور گردشگران در استان فراهم می آورد. از نظر گسترش مکانی نیز بخش هایی از شمال غرب و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه شرایط آسایش اقلیمی مناسبتری دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism in East Azerbaijan by Using Climate Index Model (TCI)

نویسندگان [English]

  • M. Saligheh 1
  • H. Behboudi 2
  • F. Jamali 2
چکیده [English]

East Azerbaijan province in the North West of Iran has mountain climate with temperate summers and cold winters. This province has natural and historical attractions to attract tourism. The purpose of this research is developing tourism in the region. Therefore it is necessary to determine the timescales for the tourists in the area. To determine the appropriate timescales tourism climate study area was considered. Therefore, climate data of 6 synoptic stations was used. In this study by using tourism Climate Index (TCI), suitable climatic conditions specified. So by using interpolation methods and test them (lowest error rate), climate comfort conditions in the monthly timescales classified. In this study average of 7 climatic parameters in synoptic stations of the province was used. The results show that the months of May, June, July, August and September, the province will provide the best conditions for the tourists. The spatial extension of the North- West and South- West part of the study area have better climate comfort conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism in climate
  • climate comfort
  • TCI index
  • tourist attractions
  • East Azerbaijan