محدودیت‌های عملکردی و کالبدی بافت قدیم سبزوار ونوع برنامه‌ریزی منطبق جهت بهسازی آن

نویسندگان

1 هیات علمی

2 کارشناس ارشد

چکیده

شهرهای سنتی و قدیمی ایران اصولاً از دو بافت قدیمی و جدید تشکیل شده اند. از عمر این نوع بافت های قدیمی چند صدسال و گاهی بیش از یک هزار سال می گذرد، که اغلب دارای کوچه های تنگ و باریک و یادآور زندگی انسان های قبل از دوران صنعتی و عدم نفوذ وسایل نقلیه موتوری می باشند. عدم دسترسی های مناسب به واسطه پیچیدگی های بافت شهری، ناکافی بودن یا فقدان تأسیسات شهری و عناصر خدماتی، بی ثباتی و سستی مصالح ساختمانی که اغلب از خشت و گل می باشد، پیوسته مشکلات بزرگی را برای ساکنین خود به وجود آورده است. این مشکلات، بافت های قدیم شهری را به صورت مخروبه و پریشان درآورده و زندگی را برای ساکنین آن سخت نموده و آثار و نشانه های حیات در آنها بیشتر از دست رفته است. یکی از نمونه های بارز اینگونه بافت ها، بافت قدیمی شهر سبزوار است. از این رو در این پژوهش به مسائل و مشکلات کالبدی- عملکردی بافت قدیم سبزوار و کسانی که در این بخش سکونت دارند، پرداخته شده است. اغلب عناصر شهری که دارای ارزش تاریخی زیادی هستند، در این بخش قرار گرفته است. این بخش در حدود 15962 نفر جمعیت و وسعتی معادل 2/182 هکتار دارد و به همین دلیل دارای اهمیت فراوانی است. هدف از این پژوهش شناخت بافت قدیم سبزوار، بررسی مسایل و مشکلات عملکردی-کالبدی آن و ارائه راهکارهایی جهت بهسازی آن است. نوع تحقیق کاربردی است و برای بررسی موضوع از روشهای تحقیق تاریخی و توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. دراین تحقیق جهت کسب اطلاعات بیشتر، به تنظیم و تکمیل پرسشنامه مبادرت گردیده و تعیین حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران صورت گرفته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد، وجود معابر کم عرض و ناکافی، کمبود عناصر خدماتی و وجود سکونت گاه های قدیمی و فشرده در بافت قدیم سبزوار، در محدودیت عملکردی-کالبدی آن نقش زیادی دارد. با توجه به نظریه های برنامه ریزی شهری به ویژه فرهنگ گرایی، می توان به این بخش از شهر توجه کرد. در پایان راه حل ها و راهکارهایی جهت بهسازی بافت قدیم سبزوار پیشنهاد شده است .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limitations of spatial- functional of Sabzevar’s old texture and the type of the compatible planning for Its improvement

نویسندگان [English]

  • R. Mostofialmamaleki 1
  • M. Norouzian 2
1
2
چکیده [English]

Iranian ancient and modern cities are composed of two ancient and modern contexts. These ancient textures are several hundred years old and sometimes more than one thousand years old. These areas are often consisted of narrow lanes and are reminiscent of pre- industrialization lifestyles (before the introduction of vehicles). Due to the complexities found in the old urban context, inaccessibility, insufficiencies or lack of urban installations and servicing elements, instabilities and insecurity from construction materials, which are usually of bricks and mud bricks, have constantly created problems for the residents. These problems have changed the old urban contexts into ruins and rubbles and have made life for the residents difficult. The signs and marks of life lying in them have disappeared largely. One of the typical samples of these kinds of contexts is old contexts of Sabzevar.
Thus, in this study, the physical problems and issues regarding both the old contexts of Sabzevar and those living in these areas are studied. Historically invaluable urban elements have been located in such areas. Population of these areas is estimated to be 15962 people. In addition, they cover a total area of 182.2 hectares. For this clear reason, this study proves to be of vital importance. The aim of this study is to identify the old context of Sabzevar, examining the physical problems and presenting strategies to improve them. This research is of fundamental-developmental type. In this study, for gathering data, a questionnaire has been provided and the sample has been specified through Cochran index. The results show that narrow and insufficient number of passageways, shortage of servicing elements as well as old and compressive residential areas in the old context of Sabzevar has a great effect on the physical limitation. With regard to the theories of urban planning, particularly culturalization, this area of the city can be studied. In conclusion, solutions and strategies are suggested to improve the old context of Sabzevar.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • old context
  • Urban Planning
  • improvemen
  • spatial-functional limitations
  • Sabzevar City