تحلیل همدید الگوهای پر فشار سیبری و کم فشار سودانی در زمان وقوع پدیده انسو و ارتباط آن با ناهنجاری بارشهای جنوب و جنوب غرب ایران

نویسندگان

1 استادیار

2 کارشناسی ارشد

چکیده

از جمله عوامل مؤثر بر نوسانات بارندگی ،پدیده ال نینو می‏باشد که باعث تشدید ناهنجاری در بارندگی می‏شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین تغییرات بارش های جنوب و جنوب غرب ایران با رویداد انسو با توجه به موقعیت و گسترش دو سامانه همدید پرفشار سیبری و کم فشار سودانی می باشد. برای این منظور ال نینو و لانینا های اتفاق افتاده در دوره آماری 20 ساله (88 -1969) از وبگاه NCEP دریافت شد. سپس فراوانی وقوع و موقعیت پرفشار سیبری و موقعیت و مسیر کم فشار سودانی از نقشه های موجود در سازمان هواشناسی کشور استخراج و از بین آنها ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه (سال 1983-1982) به عنوان سال نمونه توام با پدیدة ال نینو و سال (1975-1974) به عنوان سال نمونه همراه با لانیناکه از شدت بیشتری برخوردار بودند، انتخاب گردید. سپس با تعیین محدوده مورد مطالعه، داده های بارش ایستگاههای سینوپتیک نمونه از وبگاه سازمان هواشناسی کشور تهیه شد. سرانجام نقشه های سینوپتیک تراز سطح زمین ماه های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی های انجام شده بر روی  دو سامانه همدید مذکور نشان داد که آرایش این دو سامانه در سه ماه دسامبر، ژانویه و فوریه در سال لانینا، شرایط مناسب تری برای ایجاد بارش نسبت به سال ال نینو داشته است. هر چند داده های میانگین بارش سالانه ایستگاه های مذکور خلاف آن را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synoptic analysis of patterns of Siberian High pressure and Sudan low pressure during the ENSO phenomenon and its relation to rainfall anomalies in South and South-West of Iran

نویسندگان [English]

  • B Najafpour 1
  • M Kianypour 2
1 Assistant professor
2 MS
چکیده [English]

Many precipitation and droughts oscillation had undesirable effects on national economic. One of the elements affecting precipitation oscillation of south and southwestern of Iran is El Nino and Enso. In this paper first is selected a period monthly mean precipitation data from 1969-1988. Then relationship between El Nino and La Nino years with Siberian high pressure and Sudan low pressure is analyzed. The researches on synoptic systems affecting the climate of  case study region shows that systems arrangement in three-months studied(DEC- FEB) in La Nina years had more suitable for production of rain than El Nino year. In La Nina year Siberian high pressure and its southern flame has expanded effectively in Iran and with an increase of gradient in the case study region and its integration with Arabian high pressure cell and warm/wet air transmission has created suitable condition for precipitation. Also high pressure locating on Arabian Peninsula, conditions for North Africa ridge becoming deep and revival of Sudan low pressure and its transformation to a thermodynamic system in La Nina year and the entering of precipitationary systems have been provided. While in El Nino year in studied three-month, above-mentioned systems have not created suitable condition for unstability and occasionally prevented the revival of systems and their entrance to the case study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • El Nino
  • southern oscillation
  • precipitation abnormality
  • Siberian high pressure
  • Sudan low pressure