تعیین نواحی اقلیمی استان های کردستان و همدان با استفاده از روش های آماری نوین و GIS

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجوی دکترا

چکیده

پهنه بندی اقلیمی و شناخت مهمترین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر هر ناحیه، یکی از راه های شناخت شناسنامه ی اقلیمی نواحی است. برای دریافت شناخت صحیح و جامع از اقلیم منطقه غرب، پهنه بندی اقلیمی با روش های نوین آماری مانند تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای انجام شد. برای این منظور تعداد 18 متغیر اقلیمی از 11 ایستگاه هواشناسی استانهای همدان و کردستان منطقه انتخاب گردید. نتایج حاصل از بررسی با روش تحلیل عاملی نشان داد که اقلیم منطقه مورد مطالعه متاثر از 5  عامل است که این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: عوامل بارشی، برفناکی، رطوبت جوی، غباری، ابرناکی. تحلیل خوشه ای روی 5 عامل اقلیمی وجود 5 ناحیه اقلیمی را در منطقه مورد مطالعه را نشان داد. همچنین نتایج حاصله نشان داد که عوامل بارشی و برفناکی به تنهایی نزدیک به 56 درصد رفتار اقلیمی را در منطقه تبیین می نمایند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Zoning of Hamadan and Kurdistan using the new statistical methods and GIS

نویسندگان [English]

  • A Mazidi 1
  • SH Shafie 2
  • R Ebrahimi 2
1 Assistant professor
2 PHD Student
چکیده [English]

One method to finding the region’s specifications is climate zoning, and identifying the most important effective factors on each region. To better understanding of region climate, climate zoning is done using the new statistical methods; factor and cluster analysis. To do so, 18 variables are chosen from 11weather stations of Hamadan and Kurdistan. The results show that the region is affected by 5 factors, which as an importance order are: rainfall factors, snowing factors, atmosphere humidity factors, dusty factors and cloudy factors. Cluster analyze of 5 climate factors, specified 5 climate regions. Also it resulted that the rainfall and snowing factors specified the 56 percent of climate behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classification
  • Factor analysis
  • cluster analysis
  • Hamadan
  • Kordestan