تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب‎حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران

نویسندگان

1 استاد

2 دانشیار

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

نقش عمده‌ای که الگوهای همدید سطح بالا در تعیین آب‌و‎هوای زمین دارند سبب شده تا امروزه مطالعه آن‌ها جایگاه ویژه‌ای را در محافل علمی به دست آورد. در این مطالعه به منظور شناخت رفتار رودباد جنب‌حاره در روزهای متوالی بر روی منطقه اقلیمی ایران، از زنجیره مارکوف مرتبه یک دوحالته که متداول‌ترین روش آماری در این زمینه است، استفاده شده است. در همین راستا داده‎های مربوط به وقوع رودباد جنب‎حاره در چهار تراز ارتفاعی 200، 300، 400 و 500 هکتوپاسکال برای مقطع زمانی فروردین 1330 تا اسفند 1389 از مرکز ملی پیش‎بینی محیطی و مرکز ملی پژوهش‎های جوی ایالات متحده آمریکا با فواصل زمانی 6 ساعته، اخذ گردیده است و از نرم‌افزار‌های MATLAB ,SURFER ,GRADS برای استخراج داده، ترسیم نقشه‎ها و نیز انجام محاسبات آماری بهره گرفته شده است. نتایج مربوط به درصد احتمال وقوع رودباد جنب‎حاره در هر تراز به‎صورت جداگانه نمایش داده شده است، بررسی نقشه‌های ترسیمی حاکی از آن است که در تمام ترازها مراکز بیشینه میانگین سرعت، فراوانی وقوع و درصد احتمال وقوع این رودباد بر روی شرق چین و در مرتبه بعدی بر روی نواحی شمال عربستان، دریای سرخ و شمال آفریقا می‎باشد. همچنین مقایسه ترازهای مختلف نیز بیانگر این است که بیشینه سرعت، فراوانی و احتمال این رودباد در تراز 200 هکتوپاسکال و کمینه سرعت، فراوانی و احتمال در تراز 500 هکتوپاسکال می‎باشد، در محدوده سیاسی ایران درصد احتمال وقوع رودباد‌جنب حاره به ترتیب 88/49، 33، 5/13 و 2/3 درصد برای ترازهای 200، 300، 400 و 500 هکتوپاسکال بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Probability Daily Occurrence Subtropical Jet Stream in Climate Region of Iran

نویسندگان [English]

  • H Ghaemi 1
  • H Asakereh 2
  • A Beyranvand 3
1 Professor Meteorology
2 Associate Professor
3 Graduate Student of Synoptic Climatology
چکیده [English]

The patterns of synoptic have important role to fix climate and study of them in scientific circles have special location. Identify to act subtropical jet stream have been studied in Iran climate area to days consecutive. The method of this research is Markov chain. Data has been taken from National Center for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research for 4 high level 200, 300, 400, 500 hap and for 60 years. Space between data has been 6 hourly. We have used GRADS, SURFER and MATLAB software for data to exploit, drawing map and statistical account. Probability percent to happen subtropical jet stream in the level to specify separately. At all levels observation showed two cores with maximum frequency that one is located on east china, and another on northern Africa, red sea and northern Saudi Arabic. Comparison different levels showed that maximum speed and occurrence probability and frequency of jet stream is for level 200 hap and minimum velocity and occurrence probability and frequency of jet stream is for level 500 hap. Results of this study showed probability percent occurrence of subtropical jet stream in Iran extent political, arrangement 49.88, 33, 13.5, 3.2 % for levels 200, 300, 400 and 500 hap

کلیدواژه‌ها [English]

  • jet stream
  • Markov Chain
  • Maximum Likelihood
  • Iran