بررسی تأثیر عناصر اقلیمی دما و رطوبت بر معماری بافت مسکونی شهر باغملک

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

شهر باغملک با اقلیمی نیمه خشک و تاحدودی مدیترانه‌ای درناحیه شمال شرقی استان خوزستان واقع شده که به عنوان الگویی از شهرهای منطقه نیمه خشک استان، جهت مطالعات معماری همساز با اقلیم انتخاب گردید. در این پژوهش شرایط اقلیم آسایشی ساختمان به صورت ماهانه توسط شاخص‌های گیونی و ماهانی ارزیابی شده است. نتایج نشان داد که آسایش حرارتی در ماه‌های آوریل تا اکتبر طی شب مناسب (معتدل) بوده ولی طی روز ماه‌های می تا سپتامبر مناسب نیست و بر این اساس نیاز به انتخاب مصالح متناسب با اقلیم یا استفاده از وسایل خنک کننده مکانیکی است و در طی ماه‌های ژانویه، مارس و دسامبر در طی شبانه روز نیاز به استفاده از وسایل گرمازای مکانیکی است.
هدف از این پژوهش استفاده حداکثری از پتانسیل‌های محیطی در جهت صرفه جویی مصرف انرژی و بالا بردن کیفیت آسایش در محیط‌های مسکونی و سالم سازی محیط زیست می‌باشد. در همین راستا با در نظر گرفتن میانگین حداقل و حداکثر ماهانه دما، میانگین حداکثر و حداقل مطلق دما، میانگین رطوبت نسبی، حداقل و حداکثر رطوبت نسبی، جهت و سرعت بادها، به ارائه دستورالعمل‌هایی متناسب با شرایط اقلیمی برای این شهر پرداخته شده است. طبق نتایج حاصل مناسب‌ترین جهت‌گیری ساختمان‌ها، شمالی جنوبی با کشیدگی شرقی – غربی است. در شکل گیری ساختمان ها بافت فشرده و متراکم مناسب‌تر است. بهتر است بازشوها در اندازه کوچک تا متوسط با مساحت 40-15 درصدِ مساحت نمای مربوطه با موقعیت یک طرفه باشند. از آنجایی که حدود 4 ماه از سال هوا در شب‌ها مناسب (معتدل) است، باید فضایی در خارج از ساختمان جهت استفاده برای خواب شبانه در فضای آزاد پیش بینی شود، دیوارهای داخلی و خارجی و بام‌ها از مصالح سنگین با زمان تأخیر بیش از 8 ساعت ساخته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inspection effects of climatic elements of temperature and humidity on residential tissue architecture of Baghmalek city

نویسندگان [English]

  • M Safaeipour 1
  • K Azizi 2
  • R Borna 1
1 Assistant professor
2 M.S Student
چکیده [English]

Baghmalek city with semi – arid and some what mediterranean climate is located in northern eastern Khuzestan province which is chosen as a model of semi- arid region cities of province for architecture consistent with climate studies. In this study conditions of building climate comfort are monthly assessed with idea of Givoni and Mahoney. The results showed that the thermal comfort in the months of April to October during the night was moderate, but during the months of May to September is not appropriate.
So it needs to select materials appropriate with climate or the use of mechanical cooling and in the months of January, March and December during the day and night, requiring the use of mechanical exothermic devices.
The purpose of this research is to maximize the use of environmental potential for energy – saving and raising comfort quality in residential environments and making healthy environments. Therefore with considering are rage monthly minimum and maximum temperatures, average minimum and minimum absolute temperature, average relative humidity, maximum and minimum relative humidity, wind direction and speed, we provide instructions tailored to the city’s climate conditions. According to the results, the most appropriate orientation of buildings is north- south with stretching east – west. In the formation of buildings compact are donse tissue and more suitable.
Openings in small to medium size with one area of 40 to 15 percent of the view area should be with one-sided situation. Because the moderate night for about 4 months of the year is moderate. A space for sleeping in night a building should be anticipated. Internal and external walls and the roofs should be constructed with a lime delay of more than 8 hours.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate architecture
  • climate comfort
  • Baghmalek
  • Givoni
  • Mahoney