پهنه بندی سیلاب رودخانه کلقان چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و هیدروگراف واحد مصنوعی SCS

نویسندگان

1 استاد

2 دانشیار

3 کارشناس ارشد

چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده‌های اقلیمی و اطلاعات مربوط به بارش-رواناب و با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS و هیدروگراف واحد مصنوعی SCS، تراز آب برای سیلاب‌های با دوره بازگشت 5، 10، 50 و 100 ساله‌ی رودخانه کلقان محاسبه و سپس اقدام  به پهنه‌بندی و آنالیز جریان سیل شده است. برای استفاده از مدل HEC-RAS از ضریب زبری مانینگ، فاکتور تنگ و بازشدگی بستر و دوره های برگشت سیلاب استفاده شده است. در نهایت به منظور تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی سیلاب از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده گردید. نتایج به دست آمده بیانگر تغییرات پهنه سیل‌گیر از 2/36 تا 5/115 متر می‌باشد. برای مثال در روستاهای کلقان و جغیر محدوده پخش سیلاب در دوره های بازگشت مختلف از 19 تا 41 متر متغیر است. در روستای بیگ بلاغی محدوده پخش سیلاب به 80 متر، در روستای چراغچی به 72 متر و در روستای سلوک به 80 متر نیز رسیده است. با توجه به دستکاری بستر رودخانه در اکثر نقاط و قرارگیری روستاها و زمین‌های زیرکشت در اطراف این رودخانه در صورت انجام اقدامات لازم در روستاهایی که در اطراف این رودخانه واقع شده‌اند وقوع سیلاب خطر آفرین خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood zoning of the Kalqan River by rainfall-runoff Analysis by HEC-RAS model

نویسندگان [English]

  • S Jahanbakhsh 1
  • M Rezaei Banafsheh 2
  • S Sadrafshari 3
1 Professor of Geography
2 Associate Professor
3 MS in Climate
چکیده [English]

Destructive Floods which is weather and climatic phenomenon, allocated 35 percent of the natural disasters and annual losses resulted from it in the world is amounting to billions of dollars. Most of the floods, caused by heavy rains, snow and ice melting’s or by rivers flooding. Kalghan basin is one of the Ghezel uzan river reaches and Granghu River is the main drain of it. Kalghan River’s origin is Sahand Mountain with 3707 meters height in the Eastern Azerbaijan. Area of the River Basin in the dam is 202.8 square kilometers with 30.4 kilometer length. In this investigation has been trying to study climatic and rainfall-runoff data with HEC-RAS software to zoon and analyze flood area for 5, 10, 50 and 100 years return period. In the climatic study of the region, Pierson type 3 distributions is used and for HEC-RAS model, Manning's coefficient, contraction and flood return period has been used.  Finally, in order to map the flood area geographical information system GIS package was used. The results indicate changes of flood area from 36.2 to 115.5 meters. For example, flood zoning in Kalghan and Jeghir villages differs from 19 to 40 meters. In Beig bulaghy Village, biggest flood zoon reaches to 80 meters, in Cheraghchy village flood zoon reaches to 72 meters in the village and the village of Conduct Chraghchy 80villagesAt the end for maps, Geographical information system is used. The results show that, in case of the lack of necessary operations, flood may cause a great risk for agriculture and resident parts of this river. According to manipulated river bed and placement of rural and agricultural lands in most parts of the river if necessary temperaments don’t take place in this area, flood risk may be possible in the villages around this river.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood zoning
  • Kalghan River
  • Rainfall-runoff
  • HEC-RAS model
  • GIS