بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران به مراسم مذهبی از طریق بخش‌بندی (مطالعه موردی: مراسم محرم شهر زنجان)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز

چکیده

شکوه و جاذبه معنوی برگزاری سوگواری به مناسبت شهادت امام حسین در شهر زنجان به حدی است که گردشگران مذهبی داخلی و خارجی بسیاری را به خود جذب می‌کند. در شهر زنجان دو عزاداری با شکوه در روزهای هشتم و دوازدهم محرم در مساجد حسینیه و زینیبیه برگزار می‌شوند که در تحقیق حاضر مراسم عزاداری روز دوازدهم برای مطالعه انتخاب شده است. هدف این مطالعه بخش‌بندی گردشگری مذهبی در شهر زنجان می‌باشد و سعی شده تا از طریق بخش‌بندی عوامل موثر در جذب گردشگران بررسی گردد. لذا گردشگری مذهبی در شهر زنجان در شش بخش جداگانه بررسی و عوامل موثر بر جذب گردشگران شناسایی شد. پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری گردید و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. حجم نمونه 383 نفر می‌باشد که از جامعه آماری 120000 نفری انتخاب شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل موثر در جذب گردشگران که از طریق بخش‌بندی و میزان رضایتمندی گردشگران بررسی شد در سطح مطلوبی می‌باشد و گردشگران دیدگاه‌ها و نگرشهای مطلوبی نسبت به مراسم و شهر زنجان داشتند همچنین مشخص شد که بین جنسیت و رضایتمندی شرکت کنندگان رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey Effective Factors in Attracting Tourists to the Religious through Segmentation (Case Study: Zanjan Moharram)

نویسندگان [English]

  • A. Asadi 1
  • R. Tavasolian 2
1 Assistant Professor
2 PhD student in geography and urban planning, University of Tabriz
چکیده [English]

Glory and spiritual gravity to hold memorial to mark the martyrdom of Imam Hussain the city of Zanjan to the extent that religious tourists are attracted many domestic and foreign. In the eighth and twelfth days of Muharram, in Zynabiyeh and Hosyniyeh mosques Zanjan, numerous events are held that In this paper, we consider the twelfth day of Muharram that is held in Zeynabiyeh mosque.. Twelfth Day of Mourning in the present study was selected for the study. The purpose of this study is segmenting religious tourism in Zanjan and Tried through segmentation to be studied factors in attracting tourists. study was conducted Descriptive and analytical and we use the documentary, library and field research (observation, questionary) for gathering statistics and information and SPSS software was used for analysis. The sample size is 383 individuals selected from the target population of 120,000 people. Research findings show that factors in attracting tourists through the categories and satisfaction studied is desirable and tourists have favorable Opinions and attitudes than the event and Zanjan city. Also According to the survey the investigation determined that there is no relationship between gender and participant satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Tourism
  • Segmentation
  • Mourning Ceremony
  • Zanjan City