ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر FAO در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه ابوعلی سینا همدان

چکیده

برآورد تبخیر و تعرق مرجع جهت برآورد نیاز آبی گیاهان، مدیریت طرح های آبی و زهکشی و زمان آبیاری گیاهان از ضروریات بخش کشاورزی می باشد. لذا در این پژوهش به منظور یافتن بهترین مدل برآورد تبخیر و تعرق مرجع برای حوضه آبریز شرق و جنوب شرقی کشور، با تکیه بر روش خوشه بندی با  لحاظ اطلاعات هواشناسی 66 ایستگاه هواشناسی، تبخیر و تعرق مرجع حاصل از تشت تبخیر با مقادیر تبخیر و تعرق مستخرج از 8 معادله تبخیر و تعرق بر اساس پارامترهای آماری NRMSE, MAE, MBE, d , t , r  مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله روش‌های هارگریوز- سامانی، بلانی کریدل- فائو 24، تورک و پریستلی- تیلور با توجه به ابعاد زمانی متفاوت، بهترین انطباق را با مقادیر تبخیر و تعرق مرجع حاصل از تشت تبخیر داشتند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد در مقیاس فصلی، فصل تابستان کمترین خطا و فصل زمستان بیشترین خطای برآورد را دارا بودند. از طرفی مقیاس ماهانه کمترین خطا را نسبت به مقیاس فصلی داشت. این نتیجه بیانگر کاهش خطای برآورد در مقیاس های زمانی کوچک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Different Methods of the Estimation of Reference Evapotranspiration by FAO’s Evaporation Pan method in Catchment Basin of East And South Eastern of The Country

نویسندگان [English]

  • A. Joshani 1
  • J. Khoshhal 2
  • H. Zaree Abyaneh 3
1 phd student
2 Associate Prof. in Climatology, University of Isfahan
3 Associate Prof of water engineering faculty, University of Abu Ali Sina
چکیده [English]

Assessment of reference evapotranspiration to estimate aqueous Plants’ needs, to Manage aquatic and drainage plans and irrigation timing of plants are some necessities of agriculture section. So in this research to find the best model for estimation of reference evaporation and transpiration for catchment basin of East And South Eastern of the Country, relying on clustering method and considering data made by 66 weather stations, reference evaporation and transpiration made by evaporation basin was assessed and compared to evaporation and transpiration measures of 8 equations based on statistical parameters: r, t, d, MAE, MBE, NRMSE.
Based on  the results, considering the different time dimensions, the methods Hargreaves - Samani,  Blaney – Criddle  - FAO 24 , Turk and Priestley – Taylor, have the best conformity  with reference evapotranspiration values resulted by evaporation pan. Also the results of research show that in seasonal scale, summer had  the  minimum  and winter had the maximum estimation error of   .On the other hand, monthly scale had the minimum error compared to seasonal scale. This result show decrease in  error in small time scales.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clustering
  • Hargreaves - Samani
  • Blaney Criddle -FAO 24
  • Turk
  • Priestley - Taylor