پیش‌بینی تغییرات اقلیمی آذربایجان غربی با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل HADCM3 و ارزیابی اثرات آن بر خشکسالی استان

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

3 دکترای اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی

4 کارشناس ارشد سنجش از دور

5 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در این تحقیق با بکارگیری نرم افزارLARS-WG  و مدل HADCM3 طبق سه سناریوی  A1B, A2و B1 تأیید شده IPCC مقادیر بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه استان آذربایجان غربی در دوره‌های 2030-2011، 2065-2046 و 2099-2080 در چهار ایستگاه سینوپتیک استان شامل ارومیه، خوی، مهاباد و ماکو که دارای داده‌های کامل و بدون نقص بوده، پیش‌بینی و تغییرات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در استان آذربایجان غربی میزان بارندگی در دوره 2030-2011 به غیر از سه ماه ,Mar Dec ,Agu در هر سه سناریو و ماه‌های Sep, Jul در سناریوهای A1B و B1 در بقیه ماه‌ها و نیز در دوره‌های بعدی روند کاهشی دارد. دمای کمینه و بیشینه در تمام دوره ها و نیز هر سه سناریو روند افزایشی دارد.
بررسی خشکسالی‌های استان نیز در سه دوره بر اساس شاخص دمارتن نشان می‌دهد که اقلیم منطقه در تمامی دوره‌ها و ایستگاه‌ها به استثنای ایستگاه ارومیه تحت سناریوی  A2 و ایستگاه ماکو تحت هر سه سناریو در دوره 2099-2080 که اقلیم خشک دارد، به صورت نیمه خشک طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین نتایج نشان می‌دهد که اقلیم منطقه در دوره‌های آتی تغییر خواهد یافت و بخش‌‌های مختلف مرتبط با این پدیده جهانی نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق جهت مقابله با این تغییرات خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

West Azerbaijan's Climate Changes Predict using exponential statistical Downscaling, HADCM3 model's output and evaluation of its effects on drought

نویسندگان [English]

  • Z. Beigli 1
  • M. Montaseri 2
  • Y. Balyani 3
  • E. Jokar 4
  • A. Bayat 5
1 MA in Water Resources Engineering
2 Associated prof in Water Resources Engineering, university of Urmia
3 PhD in climatology, university of Kharazmi
4 MA in GIS and RS, university of ShahidChamran Ahvaz
5 PhD student in climatology, university of Kharazmi
چکیده [English]

In this study, using LARS-WG and HADCM3 model under three scenarios A1B, A2 and B1 IPCC confirmed the amount of precipitation, minimum temperature and maximum temperature in the West Azerbaijan province, periods 2030-2011, 2065-2046 and 2099-2080 in four synoptic stations consists of Urmia, Khoy, Mahabad and Maku, Data that has been perfect, it was anticipated that changes were studied. The results showed that rainfall in West Azarbaijan Province during 2030-2011 than 3 months, Mar, Dec, Aug any three scenario, we have of Sep, Jul scenarios A1B and B1, as well as the rest of the month subsequent period has decreased. Minimum and maximum temperature in all courses and all three scenarios is an incremental process.
Evaluation of drought in the province three periods based on the De martonne index showing that regional climate all courses and stations except Urmia station under scenario A2 and Maku station under all three scenarios in the 2099-2080 period the climate is arid, semi-arid class is classified. Thus, the results suggest that the regional climate during the ward of the future will change and related global phenomenon requiring application deailed plan to deal with these changes will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • West Azarbaijan
  • LARS-WG
  • model HADCM3
  • De martonne index