شناخت الگوهای رفتار متوسط دمای حداکثر با استفاده از آزمون های ناپارامتری (مطالعه موردی : استان اصفهان)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 مدرس دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان

چکیده

دما و تغییرات آن نمودی از تغییرات اقلیمی است که در تمامی نظریه های تغییر اقلیم به نوعی از آن یاد می شود. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش بر آن است با بهره گیری از روش های ناپارامتری به بررسی و شناخت رفتار متوسط دمای حداکثر استان اصفهان طی بازه زمانی 2010-1961 بپردازد. پس از جمع آوری آمار و اطلاعات 16 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی در سطح استان مذکور، در ابتدا تست همگنی داده ها توسط آزمون کالموگورف اسمیرنوف و تست بهنجاری داده ها توسط آزمون رایان جوینر انجام شد. سپس با توجه به نابهنجار بودن داده ها، آزمون های ناپارامتری جهت محاسبه و تحلیل روند انتخاب گردید. بدین منظور ابتدا آزمون های دنلیس و تاو کندال جهت تعیین وجود یا عدم وجود روند در داده ها انجام و سپس به منظور تکمیل مطالعات و تعیین روندهای افزایشی یا کاهشی در سری زمانی مورد مطالعه از آزمون آماری من-کندال بهره گرفته شد. در نهایت توسط آزمون گرافیکی من – کندال نوع و زمان تغییرات داده ها شناسایی و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته روشن می سازد، طبق آزمون من-کندال و دنلیس در طول دوره آماری مورد مطالعه ایستگاه های خوروبیابانک، اردستان، همگین و خوانسار و طبق آزمون تاو کندال ایستگاه های خوروبیابانک، اردستان و خوانسار فاقد روند بوده اند. سایر ایستگاه های مورد مطالعه در برخی از ماه های سال رونددار می باشند. در این میان ایستگاه بادرود نطنز بیش از سایر ایستگاه ها نشان از وجود روند دارد. طبق نقشه های پهنه بندی ترسیم شده روندهای مشاهده شده در ماه های آوریل تا نوامبر مساحت بیشتری از استان را فراگرفته است. در این میان ایستگاه های نجف آباد، اصفهان، بادررود نطنز و چادگان بیش از سایر ایستگاه های مورد مطالعه از روند افزایشی و ایستگاه های میمه و نطنز از روند کاهشی برخوردار می باشند. نتایج بررسی های نوع و زمان تغییرات حاکی از آن است که 50 درصد از روندهای کاهشی در ماه ژوئن و 25/31 درصد از روندهای افزایشی در ماه مارس رخ داده است. همچنین طی ماه های ژانویه، آوریل، مه، آگوست، سپتامبر و اکتبر تمامی تغییرات به وقوع پیوسته از نوع تصادفی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition behavior patterns mean maximum temperature using non-parametric tests (Case Study: Isfahan Province)

نویسندگان [English]

  • H. Ataei 1
  • R. Fanaei 2
1 Associate Professor of Climatology, Payame Noor University, Tehran
2 . Educator University of payam noor,Isfahan
چکیده [English]

Temperature and temperature Changes is a manifestation of climate change and be remembered in the way in all theories of climate change. To reason the importance of this subject, this study is based on using non-parametric methods, to pay to review and understand the behavior average maximum temperature of Isfahan province during the period 1961-2010. After collecting statistics 16 synoptic and climatology stations in the province, first, homogeneity and normality of the data were tested by Kolmogorov- Simonov and Ryan Junior tests. Then due to abnormality of the data non-parametric, non-parametric tests were chosen for calculate and analyze trend. Accordingly, First done the Tau- Kendall and Denlis tests order to determine the exist of trend data and then for complete the studies and identity the increase or decrease trends in the time series was used of Mann - Kendall statistic test. Finally, type and time of changes data were identified and analyzed by Mann - Kendall graphics test. The results of the survey makes clear, According to Mann - Kendall and Denlis tests were without trend the Khurvbiabanak, Ardestan, Hamgin and Khansar stations and the tau-Kendall test the Khurvbiabanak , Ardestan Khansar stations during the period study. other stations have trend in a number of months to process . In the Natanz Badrod station there is indicating trend more of other stations. The Zoning maps drawn by the trends observed in the months of April to November have learned a greater area of the province. The increased station Najaf Abad, Isfahan, Badrud natanz and Chadegan more of other stations in study and enjoy declines the Meimeh and Natanz stations. The results the type and time changes show that occurred 50 percent reduction trends in June and 31/25 percent from the trends increase in March. Also have occurred all changes from type random during January, April, May, August, September and October.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-parametric tests
  • Trend
  • maximum temperature