تحلیل طیفی میانگین سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره 1389-1330

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استاد پژوهشکده هواشناسی کشور

2 استاد اقلیم شناسی دانشگاه زنجان

3 کارشناس ارشد اقلیم شناسی

چکیده

آب و هوا یک سیستم پویای غیرخطی نامنظم است. اما در بسیاری از موارد، مشاهده می‌شود‌ که اقلیم (یعنی وضعیت میانگین آب و هوا) به درستی، ثابت و قابل پیش بینی است، که در هر مکانی می‌توان آن را برآورد نمود. کم فشار دریای سرخ در وقوع بارش های سیل آسای فصل پاییز در خاورمیانه نقش عمده ای را ایفا می کند. با توجه به اهمیت این کم فشار به کارگیری روش های کارآمد تحلیل طیفی به عنوان ابزاری مفید، برای مطالعه ‌و تحلیل نوسانات آن  مناسب می باشد. در این مقاله چرخه های سالانه کم فشار دریای سرخ طی دوره آماری 1389-1330، استخراج شده است. پس از استخراج چرخه های سالانه با استفاده از روش تحلیل خوشه ای نواحی توأم با چرخه ها گروه بندی شد. بر اساس یافته های پژوهش ناحیه تحت تأثیر کم فشار دریای سرخ دارای چرخه های 8-2 ساله  بوده است. چرخه های شناسایی شده بر اساس پژوهش های قبلی اندیشمندان، می توان چرخه های 3-2 ساله‌ را مربوط به تغییر جریانات مداری اقلیم زمین  و چرخه های 8-3 ساله را نیز مربوط به پدیده ال نینو در نظر گرفت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spectral Analysis of annual average of red sea low pressure during 1330-1389

نویسندگان [English]

  • H. Ghaemi 1
  • H. Asakereh 2
  • SH Rezaei 3
1 Professor of Meteorology Research Center of Iran
2 Professor, University of Zanjan
3 MS Graduated in Synoptic Climatology, University of Zanjan.
چکیده [English]

A nonlinear dynamic system is erratic weather، It can be estimated that anywhere. Units of the Red Sea Torrential rain fall Asia plays a major role in the Middle East Given the importance of this low pressure, the use of efficient methods Spectral analysis as a useful tool for the study of fluctuations V it is appropriate In this paper cycles Low annual Red Sea during the period 1389-1330, mined, After extraction of the annual cycle using Cluster analysis were grouped into regions associated with cycles According to the research area of low pressure under the sea Red has been a cycle of 8-2 years. Cycles can be identified on the basis of previous research scientists 3-2 cycles related to changes in Earth's climate and 8-3-year-circuit current is also considered related to the El Niño phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectral Analysis
  • cluster analysis
  • the Cycle of Low Pressure
  • the Red Sea