تحلیل وضعیت کیفیت زندگی در نواحی روستایی(مطلعه موردی: دهستان بوغداکندی، شهرستان زنجان)

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز

2 دکترا جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مفهوم کیفیت زندگی، در ادبیات برنامه ریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شد و از دهه 1960میلادی، درکشورهای اروپایی رواج یافت و طی سی سال گذشته، به مثابه هدف اصلی توسعه جامعه، ماهیت سیاست گذاری بسیاری ازکشورها را تحت تاثیرقرارداده است. این مفهوم در نواحی روستایی به عنوان یکی از فضاهای سکونتی دارای اهمیت است. کیفیت زندگی مناطق روستایی می‌تواند باعث ارتقا یا تنزل کیفیت زندگی و درنتیجه توسعه در این مناطق شود. تحلیل و بررسی کیفیت زندگی در محیط زندگی نواحی روستایی یکی از مهم­ترین مسائل در ادبیات مطالعات روستایی می­باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی  بر کیفیت زندگی ساکنان روستاهای مورد مطالعه، از طریق مطالعه شاخص های ذهنی و عینی که در متن مقاله به آن اشاره شده است. روش تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دهستان بوغداکندی(انتخاب دهستان به دلیل فاصله نسبتا کم از شهر زنجان بوده است) از شهرستان زنجان که دارای 1591خانوار و 9062جمعیت می باشد. با توجه به تعداد مناسب روستاهای این دهستان پنچ روستا مورد مطالعه قرار گرفته است که دلیل انتخاب این پنج روستا به واسطه تعداد خانوار بالای 40 مورد می باشد. می باشد. اطلاعات مستخرج از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم افزارهای آماری(Spss و (Excel  و AHP مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت شماتیک نمایش داده شده است. یافته­ها نشان داد که در بین ابعاد سه گانه مورد مطالعه کیفیت محیط زندگی، بعد اقتصادی بالاترین ضریب اهمیت(080/0) و بعد اجتماعی(017/0) کمترین میزان ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج حاکی از این است که در گویه­های اجتماعی در رابطه با کیفیت آموزشی رضایت­مندی نسبی وجود دارد. ولی بالاترین رضایت­مندی مربوط به بعد کالبدی و روش­های بهداشتی جمع­آوری و دفع فاضلاب با امتیاز(81/0) در روستای حسین آباد می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the quality of life in rural areas (case study: BughdaKandi Rural district, Zanjan city)

نویسندگان [English]

  • Akbar Hosseinzadeh 1
  • Mehdi Cheraghi 2
  • Samira Moradi Mofrad 3
1 PHD student
2 PHD student
3 Phd student
چکیده [English]

Quality of life is a concept that applies for tracing the development of social welfare. Basically, we can say that the quality of life reflects the living conditions and of individual’s welfare. Quality of life is subjective and objective dimensions and how to satisfy human needs as well as the criteria for understanding of satisfaction and dissatisfaction of individuals and groups of various aspects of life. This indicator in rural areas as one of the residential areas is important. Analyzing the quality of life in rural areas is one of the most important issues in the rural studies literature. Purpose of this research is investigate the effect of various aspects the quality of life of the residents of villages studied, using mental indices.The methodology of this paper is descriptive- analytical and it is applied research. The statistical population consisted of Bogdakandi rural district of Zanjan city. Information extracted from the questionnaires is analyzed using statistical software and AHP; results of that has illustrated using GIS. The results showed that among the three dimensions of quality of environment life the economic is the importance dimension with highest coefficient (0.08) and social dimension (0.017), the is assigned lowest factor of importance. The results suggest that social factors related to educational quality is relative satisfaction. But the highest satisfaction related to the physical and sanitary sewage collection and disposal points (0.81) is in the village of Hossein Abad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human development
  • satisfaction index
  • AHP
  • BughdaKandi