تحلیل عوامل موثردر پایداری مسکن روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی بخش چاروسا، شهرستان کهگیلویه

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

مسکن از جمله مهم­ترین مسائلی است که انسان­ها همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای رفع این مساله و یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده اند. مشکل مسکن موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته است. امروزه مبحث مسکن پایدار جزئی از مباحث استراتژیکی اجتماعات پایدار است. مسکن پایدار روستایی را می توان یکی از شاخص های مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود، اهمیت مسکن در نواحی روستایی ناشی از پاسخگویی آن به نیازهای اصلی زیستی و اقتصادی جامعه روستایی است، پایداری مسکن ضمن ارتقای تأمین نیازهای روستائیان باعث تسهیل فرایند توسعه پایدار می‌شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر در پایداری مسکن در نواحی روستایی می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای روستایی بخش چاروسا شهرستان دهدشت بوده است. این بخش با توجه به سرشماری سال 1390، دارای 11437 نفر جمعیت مشتمل بر 1725 خانوار می­باشد. تعداد نمونه لازم جهت تکمیل پرسشنامه با استفاده از فرمول کوکران 220 خانوار به‌دست‌آمده است. روش گردآوری اطلاعات به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تحلیل‌های آماری در نرم‌افزارهای Spss و Amos نتایج حاصل نشان می‌دهد که عوامل محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی منطقه در پایداری مسکن روستایی اثرگذار بوده است. در بین این عوامل؛ بعد کالبدی بیشترین نقش را با بار عاملی (76/0) و بعد اجتماعی کمترین نقش را با بار عاملی (24/0) در پایداری مسکن روستایی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysing the Factors Effecting Sustainability of the rural housing Case study: rural settlements of charosa district, Kohkilouyeh province

نویسندگان [English]

  • soroush sanaei moghadam 1
  • Behrooz Mohammadi yeghaneh 2
1 University
2 Associate Professor
چکیده [English]

The importance of housing in rural areas is derived of its power to respond basic environmental and economic needs of rural communities. Housing sustainability not only can improve the process of facing needs of people but also facilitates the process of sustainable development in these areas. Therefore identifying the properties and analyzing dimensions and different details of sustainable rural housing is a reasonable spot to focus on. The purpose of this study is to introduce a model for identifying the effective factors on sustainable housing in rural areas. This study is functional type and the research method is descriptive-analytical associated with field research. Statistic community is rural household especially breadwinners who living in Charosa rural district located in Dehdasht city. According to 1390 census the population of this area is 11437, which is divided to 1867 families. The amount of necasitate samples for our study is 200 families calculated by Cochran formula. The method of collecting data is field study as well as theortical study. The results gained from SPSS and AMOS softwares shows that skeletal dimension have had the most factor affect (0.76)  and social dimension have had lowest factor affect (0.24) on rural housing sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural housing
  • Sustainable development
  • Kohkilouye and Boyer Ahmmad province