تأثیر تعلق مکانی بر مشارکت ساکنین در احیای محلات بافت فرسوده (مطالعه موردی: محله صدره و سرفره کاشان)

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گره جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه کاشان

چکیده

مسائل مربوط به بافت­های فرسوده جزء یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه‌ریزی شهری می‌باشد که متاسفانه با گذشت مدت زمان طولانی و زیادشدن مشکلات، این بافت ها کمتر توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی شده است به بررسی میزان تاثیر تعلق مکانی بر مشارکت  ساکنین در احیای محلات بافت فرسوده کاشان پرداخته شود. از آنجایی که مشارکت افراد محله یکی از مباحث سرنوشت‌ساز دیگر می‌باشد که می‌تواند در بهبود اوضاع محله و تخریب بناهای مهم نقش‌آفرینی نماید و در ادامه دلبستگی به مکان زندگی و احساس تعلق به آن در افراد این انگیزه و احساس مسئولیت را ایجاد می‌کند که جهت بهبود همه‌جانبه محیط سکونت تلاش نماید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می‌باشد که داده ها  به‌صورت میدانی جمع آوری و از طریق پرسشنامه به گردآوری نظرات مردم پرداخته شد. که جامعه آماری ما در این پژوهش مردم محلات صدره و سرفره و حجم نمونه بالغ بر 90 نفر  از اعضای این محلات می باشد، سپس در مرحله بعد برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش مورد نظر و همچنین سنجش روایی و پایایی پرسش نامه و محاسبه آلفای کرونباخ از نرم‌افزار SPSS  و از مدلسازی معادلات ساختاری AMOS برای بررسی روابط بین متغییرها استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش بیانگر این مطلب می‌باشد که تعلق مکانی با ضریب تأثیر مثبت و مستقیم (65/0) بر روی مشارکت ساکنین اثرگذار بوده و روابط معنی داری بین تعلق مکانی و مشارکت ساکنین برقرار می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر افزایش میزان تعلق خاطر باعث افزایش مشارکت بین ساکنین برای بهبود وضع محله شده که به تبعبت از این عوامل زمینه ایجاد راهکارهای منطقی برای احیا و آبادانی مجدد این بافت­ها فراهم شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of spatial belonging on public participation in local revival of old ones (Case study: Kashan neighborhood Sedreh and Serfrh)

نویسندگان [English]

  • yones gholami 1
  • rana ghanbari 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and ecotourism, University of Kashan, Kashan, Iran
2
چکیده [English]

 The issue related to the old areas is one of the fundamental and critical issues in urban planning that unfortunately they are less considered because of passing a long period of time and increasing the problems. This study attempts to examine the amount of spatial belonging effect on residents' involvement in reclaiming old neighborhoods of Kashan. Since residents' involvement of the neighborhood is one of another landmark topics that can have a key role on improving the condition of the neighborhood and diminishing important building; in addition, the place attachment and the sense of belonging in individuals create such a motivation and responsibilities that it makes them try to thoroughly improve their residence. The present study is descriptive-analytic which the data has been collected from a field study and questionnaires - asking people's ideas- in which the population is the people from neighborhoods including Sadre, Sare Fere and the sample size is 90 members of these neighborhoods. Then, in the next step, Structural Equation Modeling AMOS and SPSS have been used in order to analyze the given data, assessing reliability and validity, and calculating Cronbach's Alpha. The results found in this study indicate that spatial belonging with positive and direct impact factor (0/65) influences residents' involvement and also show that there are meaningful relationships between spatial belonging and residents' involvement. In other words, the increase in the sense of belonging leads to the increase in residents' involvement for improving the neighborhood's condition which following these factors have paved the ground for making logical strategies for reclaiming these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial belonging
  • residents' involvement
  • reclamation
  • old areas
  • Sadre
  • Sare Fere neighborhoods
  • kashan