مکان یابی بهینه تسهیلات و زیرساخت های گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، آن است تا ضمن شناخت و تاثیر هریک از معیارها شاخص‌های طبیعی و غیر طبیعی موثر در تعیین مکان موثر جهت توسعه آتی منطقه نمونه مورد مطالعه، محدودیت ها و شاخص های محدود کننده در روند توسعه آتی بر طرف گردد. توجه به گسترش تسهیلات و زیر ساختها از آن جهت اهمیت دارد که جاذبه ها به تنها بی باعث تشکیل و فعالیت صنعت گردشگری نمی شود. همچنین روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با هدف کاربردی مبتنی بر برداشتهای میدانی و نظر دهیاران و جهت تدوین مبانی نظری از اطلاعات و منابع کتابخانه ای و اینترنتی نیز استفاده شده است. با استفاده از وزنهای حاصل از روش سلسله مراتبی(AHP) و رتبه‌بندی در مدل تاپسیس، مناطق مستعد برای توسعه پروژه منطقه نمونه گردشگری بینالود به 5 دسته، کاملا مطلوب، مطلوب، نسبتا مطلوب، نامطلوب، بسیار نامطلوب، بدست آمده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده مناطق بسیار نامطلوب ،2درصد از کل اراضی کمترین مساحت اراضی شهرستان بینالود را به خود اختصاص داده پهنه نامطلوب 13 درصداز کل اراضی و پهنه نسبتا مطلوب 28.83درصد و بیشترین مساحت را اراضی مطلوب 26/52درصد، اراضی کاملا مطلوب 3.75درصد اراضی مکان یابی مراکز گردشگری منطقه را در بر می گیرد لذا جاذبه های طبیعی، فرهنگی مهمترین عامل در مکان گزینی تسهیلات و زیر ساختهای گردشگری و پس از آن مراکز اقامتی و حمل ونقل در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اند. و بقیه شاخصها(مراکز بهداشتی درمانی، سیستم بهداشتی، مراکز تجاری، تاسیسات، مراکز اطلاع رسانی، مراکز پذیرایی) در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimized Location for Tourism Facilities & Infrastructure in Rural Regions (Case Study: Binaloud County)

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Anabestani
  • Zeynab Erfani
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Tourism development in rural regions constitutes a basic element and a solution for saving villages from poverty, immigration, social and economic problems. Many researchers have given opinions about presenting tourism and its elements. Rendering a supply-orientated perspective, they consider tourism involving attractions, transportation, settlements, supporting facilities and infrastructure. The main purpose of this research is, while recognizing criteria of natural and unnatural indexes affecting determining the effective location for future development of the region under study and their effects, the restrictions and restrictive indexes in the process of prospective development. Paying attention to extension of the facilities and infrastructure is important because the attractions by themselves do not lead to establish tourism industry and its activities. In analytical and descriptive methodology of research with field perceptions-based applied aim and paramedics’ opinions towards formulating theoretical fundamentals, library and internet information have been also used. By means of the weights obtained from analysis hierarchical method (AHP) and ranking in TOPSIS model the regions prone to develop Distinguished Binaloud Tourism Region project were classified into five categories: "quite desirable", "desirable", "fairly desirable", "undesirable" and "quite undesirable". In addition, the results show that quite undesirable places include only 2% of the total lands (min) of Binaloud, undesirable 13%, fairly desirable 28.83%, desirable 52.26% (max), and quite desirable involves 3.75% of the total area of Binaloud. Thus, natural and cultural attractions are important factors in location of tourism facilities and infrastructure; after that residential centers and transportation rank second, and the other indexes (health centers, toilets, commercial malls, installations, information centers, reception centers are among the next rankings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • Facilities
  • Location
  • Reception centers
  • Binaloud County