بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما در ایران طی سال های 2015-1991

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه آموزشی جغرافیا، دانشکه ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

تغییر غیر متعارف اقلیم و گرمایش جهانی از جمله‌ مهم‌ترین معضلات پیش روی بشر است. تغییر دما به جهت تبعات گسترده‌ای که دارد بیش‌تر مورد توجه است. در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دمای ایران و پهنه‌بندی آن، از داده‌ متوسط حداکثر دمای روزانه 92 ایستگاه سینوپتیک ایران در دوره‌ آماری 25 ساله (2015-1991) استفاده شده است. سال‌های مورد مطالعه به 5 دوره (2015- 2011، 2010- 2006، 2005-2001، 2000-1996 و 1995- 1991) تقسیم شده سپس به درون‌یابی و ارزیابی تغییرات زمانی (میانگین سالانه و فصلی کل دوره‌ی آماری، میانگین سالانه و فصلی 5 ساله و اختلاف حداکثر دمای 5 سال آخر با 5 سال اول) و تغییرات مکانی متوسط حداکثر دما در محدوده‌ مورد مطالعه با روش‌ درون‌یابی کریجینگ معمولی و زیرمدل‌های آن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متوسط حداکثر دمای ایران طی پنج سال انتهایی دوره یعنی 2015-2011 نسبت به پنج سال اول یعنی 1995-1991 در اغلب ایستگاه‌ها افزایش یافته است. میزان این افزایش در کشور برای مقیاس سالانه، فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 5/1، 2/2، 3/5،1/0 و 2 درجه‌ سانتی‌گراد بوده است. فصل بهار، بیش‌ترین و فصل پاییز، کم‌ترین میزان افزایش میانگین حداکثر دما را داشته‌اند. در کل می‌توان گفت که اغلب نواحی کشور با افزایش دما مواجه بوده‌اند و این افزایش در فصل بهار در نیمه‌ شمالی کشور، در تابستان و سالانه در شمال غرب و شمال شرق، در پاییز در نیمه جنوبی کشور و در زمستان در نیمه‌ غربی کشور بیش از مناطق دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of temporal and spatial variations average of the maximum temperature in Iran during 1991-2015

نویسندگان [English]

  • mahnaz saber 1
  • Behrooz sobhani 2
1 Department of Physical Geography,Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department geography. Faculty of Literature and Humanities, mohaggeg university, Ardabil,Iran
چکیده [English]

The unconventional climate change and global warming are among the most important problems facing humanity. The temperature change is more important because of its widespread effects. In this study, the average daily maximum temperature for 92 synoptic stations of Iran during the statistical period of 25 years (1991-2015) were used to study the temporal and spatial variations of the maximum temperature of Iran and its zoning. The study years were divided into five periods (1991-1995, 1996- 2000, 2001-2005, 2006-2010 & 2011- 2015). Then, all of the courses have been surveyed by interpolating and evaluating for spatial and temporal variations (annual and seasonal mean of the whole period, Annual and seasonal average of 5 years & difference between the maximum temperature of the last 5 years and the first 5 years). The average spatial variations of the maximum temperature in the studied area have been interpolated by ordinary kriging method and its sub-models. Results of the study showed that the average of the maximum temperature in the most of stations in the last 5 years of 2011-2015 compared to the first 5 years of 1991-1995 has been increased. The rate of this increase in Iran for the annual scale, seasons of spring, summer, autumn and winter has been 1.5, 2.2, 1.3, 0.5 and 2 degrees Celsius respectively. The spring season, the highest and autumn, had the lowest average temperature increase. Generally, most of the regions in Iran faced with rising temperature, and this increase in the spring in the northern half of the country, in summer and yearly in the northwest and northeast, in the autumn in the southern half of the country and in the winter in half Western country were more than other areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • average maximum temperature
  • Climate change
  • Iran
  • Kriging
  • Zoning