تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی : روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان شرقی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است، افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگری به حسا ب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیتهای گردشگری روستایی، نقش مؤثری در توسعه این مناطق داشته باشد، در واقع صنعت گردشگری در فضاهای روستایی به عنوان رویکرد و فعالیتی مکمل، قادر است برای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی، تجدید حیات روستاها و در نهایت توسعه پایدار روستایی نقش اساسی ایفا کند . از این رو شناسایی و تبیین قابلیتها و محدودیت های گردشگری در سکونتگاه های روستایی مستعد این صنعت و الویت بندی آن ها اهمیت ویژه دارد. در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی می باشد که هدف پژوهش حاضر، بررسی توانمندی ها ،ضعف ها و محدودیت های گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه وارائه راهکارهایی به منظور حل مسائل موجود پیش رو و تقویت نقاط قوت و شناسایی فرصت های موجود از دیدگاه جامعه محلی و گردشگران در منطقه مورد مطالعه می باشد . از این رو سؤالات تحقیق به این شرح می باشند : نقاط قوت ،ضعف ، فرصت و تهدیدهای موجود در ارتباط با گسترش فعالیتهای گردشگری در سطح منطقه مورد مطالعه کدامند؟پتانسیلهای توسعه گردشگری روستایی در روستاهای مورد مطالعه کدام است؟و چه راهبردهایی جهت توسعه گردشگریی که منجر به توسعه روستایی و توسعه مناطق روستایی هدف گردشگری بشود، وجود دارد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و با استفاده از روشSWOT به ارائه راهبرد در جهت توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه پرداخته است و نتایج حاصل نشانگر اتخاذ راهبردهای تهاجمی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Strategy of development of rural tourism (Case Study: Target Tourism Rural East Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • bahram imani 1
  • Khadijeh Ebrahimi 2
1
2 ardabil
چکیده [English]

Tourism and tourism economy now, is becoming one of the main pillars of the world trade economy, In addition, many planners and policymakers in the development of tourism Refer as the main pillar of sustainable development. In this regard, rural tourism is also part of the tourism industry ledgers, That can planning and proper identify the advantages and limitations of rural tourism, have an important role in the development of these areas, In fact, the tourism industry in rural areas as complementary approaches and activities, is able to improve life quality in rural areas, the revitalization of villages and ultimately sustainable rural development play a key role. Hence, identifying and explaining the capabilities and limitations of tourism in rural area prone to this industry and it is important to prioritize. The research methodology is descriptive – analytic, The purpose of this study is to investigate capabilities, weaknesses and limitations of rural tourism in the area and offering solutions to solve the problems ahead and strengths and identify opportunities from the perspective of the local community and tourists in the study area is . The research questions are as follows: Strengths, weaknesses, opportunities and threats associated with the expansion of tourism activities in the study area are there? What are the potential development of rural tourism in villages and how strategies for tourism development leading to the development of rural tourism and rural development aim to be there? In this paper, using surveys, field studies and using the SWOT method to provide a strategy to develop the region's tourism And the results are indicative of aggressive strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural tourism
  • Rural Development
  • Strategy
  • SWOT
  • Rural