تبیین عوامل موثر بر شاخص های سلامت در سکونتگاه های روستایی :مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه پیام نور گنبد کاووس

چکیده

از مهمترین اهداف توسعة روستایی، حفظ سلامتی به عنوان اساس ادامه حیات جامعه و ایجاد یک زندگی سالم است. سلامت و توسعه دارای رابطة تنگاتنگی با یکدیگر می باشند و بهبود وضعیت سلامت، به ویژه سلامت روستایی، از طریق اصلاح شرایط زندگی مادی و معنوی امکانپذیر است. هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر در شاخص های سلامت روستایی در سکونتگاه های روستایی شهرستان زرین دشت وارائه راهکارهای مناسب دراین زمینه می باشد. این پژوهش ازنطر هدف کاربردی و از نطر روش توصیفی تحلیلی است. در این زمینه، برای گردآوری اطلاعات، ازپرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق را تمام سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان(7927نفر) تشکیل می‌دهد که از میان آن ها حجم نمونه‌ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 310 پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده است که برای اطمینان بیشتر348پرسشنامه تکمیل‌شده است..برای تجزیه و تحلیل داده از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 10 عامل در سلامت روستایی موثر می باشند. از بین عوامل ده گانه عامل امکاناتی – خدماتی و بهداشت محیط ، 21/19 درصد از واریانس را تبیین می کند که مهمترین عامل می باشد و عامل سلامت فیزیکی وروانی ، 91/2 درصد از واریانس را تبیین می کند که به عنوان ضعیف ترین عامل مشخص شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت سلامت در سکونتگاه های مورد مطالعه در سطح متوسط می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که 10 عامل در سلامت روستایی موثر می باشند. از بین عوامل ده گانه عامل امکاناتی – خدماتی و بهداشت محیط ، 21/19 درصد از واریانس را تبیین می کند که مهمترین عامل می باشد و عامل سلامت فیزیکی وروانی ، 91/2 درصد از واریانس را تبیین می کند که به عنوان ضعیف ترین عامل مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

عنوان مقاله [English] Explained Factors affecting health indicators in rural area: Case Study of Rural Zarrindasht county

نویسندگان [English]

  • mohsen shayan 1
  • sirus ghanbari 1
  • farkhondeh salmanpoor 2
1 sistan-baloochestan
2 , The unit PNU Gonbad-e Qabus, Golestan
چکیده [English]

One of the most important objectives of rural development, maintaining health and society the survival of as the basis of create a healthy life. Health and development has a close relationship with each other and improve health, especially the health of rural living conditions through material and moral reform is possible. The purpose of this paper is to identify factors affecting rural health indicators in rural area Zarrindasht countty and offering appropriate solutions in this regard. This study intended purpose and the intended analytical method. In this context, data, questionnaires were used. The study population included all heads of rural households in the city (7927 people) constitute that among the sample size using a sample of 310 randomly selected questionnaire to ensure more completed questionnaires is 348. For analyze the datas Factor analysis was used. The results show that 10 factors are effective in rural health. Among the factors of ten facilities - Services and Environmental Health, 19.21 percent of variance that is the most important factor and physical and mental health factors, 2.91 percent of variance that is known as the most weak. The results also show that the health status of the settlements is at an average level. Among the factors of ten facilities - Services and Environmental Health, 19.21 percent of variance that is the most important factor and physical and mental health factors, 2.91 percent of variance that is known as the most weak. The results also show that the health status of the settlements is at an average level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • health
  • Rural settlements
  • Factor analysis
  • Zarrindasht city
  • Zarrindasht county