واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در استان مازندران

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

یکی از روش های مفید برای شناخت و پیش بینی پدیده های اقلیمی نظیر بارش زنجیره مارکف می باشد. زنجیره مارکف مدلی است که در آن حالت فعلی سیستم به حالت های قبلی آن وابسته است. با کاربرد زنجیره مارکف می توان احتمال وقوع و دوره های بازگشت پدیده های اقلیمی من جمله بارش را محاسبه کرد. در پژوهش حاضر با کاربرد آمار بارش روزانه ایستگاه های همدید استان مازندران (از بدو تاسیس تا 2015) تواتر و تداوم روزهای بارانی و خشک با کاربرد مدل زنجیره مارکف مورد مطالعه قرارگرفته است. آمار روزهای بارش بر اساس ماتریس شمارش تغییر حالات رخداد روزهای خشک و تر (روزهای فاقد بارش و روزهای بارانی) مرتب شد و بر اساس روش بیشینه درست نمایی ماتریس تغییر حالت محاسبه گردید. بعد از بدست آوردن ماتریس احتمال، ماتریس مزبور با توان های مکرر پایا و دوره های بازگشت روزانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. همچنین دوره های بازگشت برای بارش های دو تا پنج روز برای روزهای خشک و بارانی مورد ارزیابی قرار گرفت و یکبار احتمال وقوع این دوره ها بر اساس ماتریس پایا نیز بررسی شد. نتایج نشان داد که بر اساس ماتریس پایا ، دوره های بازگشت دامنه ای بین 3-10 روز برای احتمال روزهای بارانی و 1-3 روز برای احتمال روزهای خشک را دارند و برای نمونه، احتمال بارش با تداوم دو روزه بین 19/.-18/. و بارش با تداوم سه روزه بین 01/. تا 05/. براورد گردیده است. از این رو مشاهده می گردد در استان مازندران بارش از توزیع ناهمگنی برخوردار می باشد. واژگان کلیدی: تداوم، بارش، زنجیره مارکف، مازندران. واژگان کلیدی: تداوم، بارش، زنجیره مارکف، مازندران.واژگان کلیدی: تداوم، بارش، زنجیره مارکف، مازندران.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Frequency and duration of rainy days in Mazandaran

نویسندگان [English]

  • leila hosseinjani 1
  • hossein asakereh 2
1 univercity of zanjan
2 profesor
چکیده [English]

Marcov’s Chain precipitation is one of the useful methods to recognize and predict climate phenomena. Marcov’s Chain is a model through which the current system status depends on previous states. By using Marcov’s Chain, the probability of the occurrence of return periods in climate phenomena such as precipitation can be calculated. In the present study we have investigated about the application of Marcov’s Chain using the daily precipitation statistics of climate stations in Mazandaran province (since its commencement to 2015) regarding the frequency and permanence of precipitation and dry days. The statistics related to precipitation days were arranged based on the counting matrix of changes in occurrence states of dry and humid days (days without precipitation and days with precipitation). The data were calculated based on maximum status change index. After calculating probability matrix, it was assessed and analyzed with frequent stable powers and daily return periods. Also, return periods for two to five days of precipitation for dry and rainy days were assessed and a single probability of the occurrence of these periods were studied based on stable matrix models. Results showed that based on stable matrix return periods range a domain of 3 to 10 days for the probability of precipitation days and 1 to 3 days for the probability of dry days. For example, the probability of precipitation with two days permanence has been estimated to be between 0.18 and 0.19 and for precipitation with a permanence of 3 days, it was estimated to be between 0.01 and 0.05. Therefore, it was observed that in Mazandaran province, the precipitation has had an incongruent distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: permanence
  • Precipitation
  • Marcov’s Chain
  • Mazandaran
  • province