بررسی الگوی پیچان‌رودی رودخانه اخلمد با استفاده از شاخص های لئوپولد و کورنایس

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

2 دانشگاه حکیم سبزواری. دانشکده جغرافیا. گروه ژئومورفولوژی و اقلیم شناسی.سبزوار.ایران

3 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مئاندرها از چشم اندازهای بسیار زیبا و در عین حال از اشکال ناپایدار و خطرناک ژئومورفولوژیکی- هیدرولوژیکی دشت­های سیلابی و مناطق کوهستانی محسوب می­شوند. پیچ و خم‌های زیاد از ویژگی­های مهم بیشتر رودخانه­های جاری در نواحی نیمه خشک محسوب می­شود. این مناطق تحت تاثیر دینامیک رودخانه و تغییرات دبی همواره در معرض خطراتی از جمله سیلاب و ناپایداری بستر در نتیجه حرکت پیچان‌رودی است. لذا بررسی الگوی پیچان­رودی رودخانه­ها به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی امری ضروری است. در این پژوهش، الگوی پیچان­رودی رودخانه اخلمد(واقع در استان خراسان رضوی) با استفاده از دو شاخص ضریب خمیدگی لئوپولد و زاویه مرکزی کورنایس بررسی گردید. در این راستا از نقشه­های توپوگرافی1:50000 و زمین­شناسی 1:100000 جهت استخراج لایه­های زمین شناسی و کاربری اراضی و محاسبه ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین ضریب خمیدگی در رودخانه اخلمد 93/0 بوده است. بیشترین مقدار در قوس­های شماره 9 و 35 (77/1) و کمترین مقدار در قوس شماره 27 (27/0) اندازگیری شده است. همچنین براساس اندازگیری‌های بدست آمده، میانگین زاویه مرکزی قوس­های رودخانه 59/102 بدست آمد. این مقدار نشان می­دهد در منطقه مورد مطالعه شرایط برای توسعه و تکامل پیچان رودها فراهم است. حدود 65 درصد از پیچ­های رودخانه اخلمد زاویه مرکزی 85-158 درجه دارند که در زمره پیچان‌رودهای توسعه یافته قرار می­گیرد. ضرایب بدست آمده از طریق این شاخص­ها ضرورت تثبیت میان مدت و کوتاه مدت بستر را از طریق روش­های مدیریتی و مهندسی سازه ایجاب می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Akhlamad River Meandering Pattern Using Leopold and Indicators

نویسندگان [English]

  • malihe mohamadnia 1
  • mohammad ali zangane asadi 2
  • Maryam Hallaji 3
1 Hakim unversity
2 Geomorphology department, Geography faculty, Hakim Sabzevari University.Sabzevar, Iran
3 Hakim Univercity
چکیده [English]

Meanderin are including very beautiful landscapes and however Geomorphological- Hydrological Unstable and dangerous forms of floodplains in mountain areas. Creating a lot maze is important features of most rivers in semi-arid regions. The area are affected by the dynamics of river and discharge changes constantly exposed to risks such as floods and instability of bed as a result the movment of meandering. Therefore, Evaluation of meandering rivers is necessary in order to avoid possible risks. In this research was evaluated Akhlmd rivers meander pattern using the coefficient of Kurnayse and Leopold. In this regard was used the Topographic maps of 1: 50,000 and geological 1: 100,000 for layers and extract the coefficients. The results showed that Average curvature coefficient has been 0.93 in the Akhlmd river. The highest value is measured 9 and 35 in arc (1.77) and lowest in arc 27 (0.27). The measurements also showed that the mean central angle bends was 102.59. About 65 percent of the Akhlmd river screws have central angle 85-158 degrees Which is placed in Group developed meanders. Coefficients obtained through these models Require need for medium-term and short-term stabilization of the river bed Through managerial methods and structural engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern meandering
  • River Dynamics
  • Curvature coefficient
  • The central angle
  • Akhlmd River