تحلیلی توصیفی، آماری از آب و هوا درفرهنگ عامه (مطالعه موردی شهرستان باغملک دراستان خوزستان)

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان پردیس فاطمه الزهرا(س) اهواز

2 کارشناس برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده

توزیع زمانی ومکانی نامناسب بارش درایران سبب شده است تا ساکنین این مرز وبوم با دقت وحساسیت خاصی پیگیر شرایط اقلیمی ودرک رفتارها و نوسانهای آب وهوایی، زمان وقوع بارشها، کشف راههای پیش یابی زمان وقوع بارندگی باشند. منظم ساختن این کشفیات درچهارچوب تقویمی خاص اقلیم تجربی خود وهماهنگ ساختن زندگی وفعالیتهای خویش با این تقویم اقلیمی ومدیریت زمانی طول دوره کوتاه وپرنوسان بارش جهت بهره برداری بهینه وحداکثری درزمینه مسائل کشاورزی، ‌ذخیره سازی سوخت وآذوقه، هنگامه کوچ وجابجایی های فصلی، ذخیره آب درمکانها وشرایطی که امکان بهره برداری از آن درفصل خشک وبدون بارش وطولانی سال صورت گرفته است. هدف از این تحقیق توجه به شرایط اقلیمی وپرداختن به تجربیات ارزشمندی است که سینه به سینه منتقل و به باورهای فرهنگی مردم هرمنطقه مبدل شده اند. خالی از لطف نخواهد بود که گاه گاهی با کنکاش دراین باورها وآداب وسنن فرهنگی واجتماعی وتطبیق آنها با تجربیات علمی ونوین وگاه روشها ومدلهای مقایسه آماری صحت ویا حداقل میزان دقت این تجربیات را به بوته آزمایش کشید ودرک روشن تری از قوه تفکر و تعقل تشخیص نسل های گذشته را بدون دردست داشتن ابزار وادوات سنجش وپیش بینی حوادث اقلیمی بدست آوریم که گاه با پرداختن به این امور موجبات تعجب وتحسین مان برانگیخته خواهد شد. از نتایج تحقیق  مقایسه جنگ چارچار با بارشهای ثبت شده یک دوره نسبتاً طولانی (38 سال) مشخص شده که در90 درصد سالهای دوره آماری همراه با بارش وشرایط تقویم اقلیمی – فرهنگی مردم منطقه مورد مطالعه بوده است. در بقیه موارد نیز همبستگی قابل قبولی بین موارد سنتی با داده های آماری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Descriptive statistics of weather folklore Case study: The Baghmalek county of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Nosrat Farhady 1
  • naser orak 2
1 assistant professor
2 programming expert khuzestan water and power authority co.
چکیده [English]

Poor spatial and temporal distribution of rainfall has caused the inhabitants of this land accurately and consistently great sensitivity and understanding of the behavior and fluctuations of climatic conditions during precipitation, finding ways to make these discoveries accessible during regular rainfall and climate within a particular calendar and coordinate daily activities and their own experience with the calendar and time management, short and volatile climatic optimum utilization and maximum precipitation for the agricultural issues, Fuel Storage victuals migration. This and displacement of the chapter store water in places and circumstances where it is possible to take advantage of the dry season without rain, and have long years. The aim of this study was to address the climate and the valuable experiences and to pass oral cultural beliefs of the people of each region have become.It is necessary to explore the beliefs and rituals and practices conform with scientific methods and statistical models, the validity or accuracy of these experiments at least took the test. Clearer understanding of the thinking and reasoning of previous generations without hand tools and equipment to measure and predict climate events, get to the surprise and sometimes to pay will be resurrected to our admires. From the results of the study, the comparison of the warfare with recorded rainfall of a relatively long period (38 years) has been determined, which is in 90% of the statistical period, along with precipitation and climatic-cultural calendar of the people of the region studied. In the remaining cases, there is also an acceptable correlation between traditional data and statistical data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • annual rain
  • climatic calendar
  • rituals rain
  • particular daily
  • baghmalek county